Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
*χα
— 1212 —
όχλοκοπέω
ность, торжественность: ρήματα όφρυς έχοντα Arph.
высокопарные слова; 3) гордыня, спесь (ή о. και ό τύφος
Anth.); 4) приподнятый край, гребень или круча (αϊ
όφρυς τών λόφων Polyb.): έπ5 όφρύσι Καλλικολώνης Нот.
на склонах Калликолоны; ή о. του ποταμού Poiyb.
высокий берег реки.
δχά adv. для усиления superl. наи-, безусловно: οχ'
άριστος Нот. безусловно наилучший, первейший.
όχάνη (α) ή piut. = δχανον.
δχάνον τό (ремённая) рукоять щита Her., Luc.
όχέεσκον эп.-impf. iter. κ όχέω.
όχεία ή (о животных) покрывание, случка,
оплодотворение Xen., Arst. etc.
όχείον τό самец-производитель Arst., Piut.
δχεσφο(ν) эп. dat. pl. κ δχος II.
όχετ-άγωγία ή проведение водоотводного канала Piat.
όχετεία ή проведение воды каналами, устройство
ирригации Arst.
όχέτευμα, ατός τό водоотводный канал, анат.
канал, проток Arst.
όχετεύω 1) отводить каналом (ποταμόν Her.): τό ύδωρ
όχετευόμενον Her. отведённая (проведённая) вода; 2)
проводить, пропускать, разносить (τό αίμα δια παντός του
σώματος Arst.): ώς προς οίκον ώχετεύετο φάτις Aesch. как
разнесла по всему дому молва.
όχετ-ηγός 2 1) проводящий канал(ы), отводящий
воду (από κρήνης Нот.); 2) перен. служащий
проводником (ερώτων, άνίης Anth.).
byitlOV τό небольшой канал Diog. L.
οχετός ό 1) водоотводный канал, водопровод Her.,
Thuc», Piat., Piut.; 2) ручей, поток, струя (Σιμούντιοι
οχετοί Eur.); 3) анат. канал, проток Xen.: της αρτηρίας
οχετοί Piut. дыхательные пути; 4) перен. путь, лазейка:
παρεκτρέπειν όχετόν ώστε μη θανειν Eur. изменять
(жизненный) путь так, чтобы не умереть.
δχευμα, ατός τό результат оплодотворения, т. е.
зародыш Arst.
όχεύς, έως, эп. ^ος ό 1) завязка, ремешок (τρυφαλείης
Нот.); 2) застёжка, пряжка (ζωστήρος όχηες Нот.);
3) держатель, ручка (του θυρεού Poiyb.); 4) засов, запор
(θυρεών όχήες Нот.).
έχευτής, ου ό развратник Anth.
όχευτοκός 3 похотливый (όρνιθες Arst.).
όχεύω (о животных) покрывать, оплодотворять
(την ί'ππον Her.; την κύνα Piat.; αϊ υες όχεύονται και
όχεύουσι Arst.).
όχέω [frequ. κ εχω] 1) нести, носить (φιάλην Xen.;
τινά δι' άστεος Eur.); 2) переносить, переживать,
терпеть (κακόν μόρον Нот.; άπροσόρατον πόνον Pind.); 3)
выполнять, делать: φρουράν άζηλον ό. Aesch. нести
постылую стражу; νηπιάας о. Нот. заниматься ребячествами;
4) сажать или везти верхом (αυτός βαδίζω, τούτον δ'
όχώ Arph.); 5) med.-pass. ехать (ίπποισιν нн и έφ'
ίππων Xen.; νηυσίν Нот.; έφ' άρματος Piat.): έπί λεπτής
ελπίδος όχεΐσθάι Arph. цепляться за слабую надежду.
έχή ή (про)питание, пища Anth.
δχημα, ατός τό 1) средство передвижения: ό. ίππι*
κόν Soph. или ίππειον Eur. конная повозка, колесница;
6. ναός Soph. или νάϊον о. Eur. корабль; τα οχήματα τά
τε πεζά και τά έν τη θαλάττη Piat. сухопутные и
морские средства передвижения; 2) опора, устой (γης о*
Ζευς Eur.); 3) средство выражения, проводник (ό. άοι-
δαν Pind.; ό. αλλότριου λόγου Piut.): όχήματί τινι χρή~
σθαι Piut. пользоваться чем-л. для выражения чего-л.
(точнее в качестве проводника чего-л.).
δχησος, εως ή 1) перевозка, перетаскивание Piat.;
2) езда: ίππων όχήσεις Piat. езда на лошадях.
όχθ·έω (только 3 л. pL aor. ώχθησαν и part. aor.
όχθήσας) 1) впадать в уныние, огорчаться: ώχθησαν
θεοί Нот. (услышав суровую речь Зевса), приуныли
боги; 2) приходить в негодование, негодовать (μεγ'
όχθήσας προσέφη Нот.).
2χθ·η ή 1) высокий край, гребень, вал (καπέτοιο-
Нот.); 2) высокий берег (ποταμοιο Нот.; Νείλου Eur.);
3) возвышенность, цепь холмов, нагорье (όχθαι
Ταϋγέτου Pind.): ορέων κισσήρεις όχθαι Soph. заросшие плю-
щём нагорья.
2χθΌ&βος о пурпурная передняя кайма Ба нижнем
крае хитона Arph.
δχθ·ος ό 1) возвышенность, холм (υψηλός Aesch.);
2) высокий берег Arph.; 3) холм, курган (τύμβου Aesch.).
όχλ-άγωγέω собирать большие толпы, поднимать
массы Poiyb.
όχλ-άγωγία ή доел, хитрое привлечение на свою
сторону толпы, перен. обман, надувательство Piut.
όχλευντα: эп.-ион. 3 л. pl. praes. pass. к όχλέω.
όχλέω 1) ворочать, катить (ψηφίδες όχλευνται Нот.);
2) донимать, докучать, надоедать, беспокоить (τίνα
Her., Aesch., Soph.): ολίγα όχληθεις μεγάλ' ώφελήσειν
τινά Arst. с небольшим для себя беспокойством оказать
кому-л. большую услугу; όχλούμενος υπό πνευμάτων
ακαθάρτων NT одержимый нечистой силой.
δχλημα, ατός τό беспокойство, неудобство (τό κατά
παρουσίαν τινός συμβαίνον ό. Sext.).
όχληρός 3 1) докучный, беспокоящий, надоедливый
.(ουκ ό. εσομαί σοι πυνθανόμενος Piat.): πλοίω διαβαίνειν
όχληρόν ην Her. переправляться (через Эвфрат) на
судне было неудобно; 2) беспокойный, шумный (συμπόται
Piat.).
δχλησος, εως ή беспокойство, неудобство Piut.,
Diog. L.
όχλίζω (эп. 3 л. pl. aor. opt. όχλίσσειαν) поднимать
(с помощью рычага) (τον λααν απ' ουδεος Нот.).
έχλικός 3 соответствующий вкусам толпы,
простонародный (διάταξις, βωμολοχία Piut.; πειθώ Sext.): τό
περί την λέξιν όχλικόν piut. простонародный говор.
όχλοκως в угоду черни piut.
όχλο-άρέσκης, ου ad], т ищущий благоволения
у толпы, угождающий черни Timon ар. Diog. L.
όχλο-κοπέω лестью привлекать к себе чернь Piut.