Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
έφθ·αλμ$α
— 1211 —
όφρύς
όφθαλμία ή 1) воспаление глаз (преимущ. гной- Ι
ное) Xen., Piat., Arst., Piut.; 2) слепота: άπαλλάξειν τινά
της όφθαλμίας Arph. освободить кого-л. от слепоты.
όφθ*αλμιάω 1) болеть глазами, страдать
воспалением глаз Her., Xen., Plat., Arph. etc.; 2) бросать
завистливые взгляды, завистливо смотреть (περί το κάλλος της |
χώρας, το πλήθος των προσόδων Poiyb.).
όφθ·αλμίδίθν (ΐδ) το глазок Arph.
όφθ·αλμίζομα& болеть воспалением глаз: όφθαλμι-
σθήναί τίνος τους οφθαλμούς Piut. заразиться от кого-л.
воспалением глаз.
όφθ-αλμο-βόρος 2 выклёвывающий глаза (ό ερωδιός
Arst.).
όφθ'αλμο-δουλεία, υ. Ι. όφθ*αλμοδουλία ή
угодливость, раболепие NT.
όφθ-αλμός ό 1) глаз: (έν) όφθαλμοισιν ίδειν Нот.
видеть (собственными) глазами; τινά έν όφθαλμοισ(ιν)
όραν Нот., Soph. устремить на кого-л. взор; τινός ές
οφθαλμούς έλθέμεν Нот. предстать пред чьи-л. очи; τινί
έξ οφθαλμών γενέσθαι Her. удалиться прочь с чьих-л.
глаз; κατ' οφθαλμούς λέγειν Arph. говорить (прямо)
в глаза; τω όφθαλμώ παραβάλλε ι ν Arph. поглядывать по
сторонам; έν όφθαλμοις εχειν τινά Xen. не * спускать
глаз с кого-л., бдительно следить за кем-л.; τα έν
όφθαλμοΐς Piat. то, что находится перед глазами; δεσ-
πότου о. Xen. хозяйский глаз; εσπέρας о. pind. и
νυκτός о. Aesch. вечернее (ночное) око, т. е. луна; 2) бот.
глазок или почка Xen.; 3) краса, гордость (στρατιάς,
Σικελίας Pind.); 4) радость, утешение, сокровище (βίου
Eur.).
όφθ-αλμό-σοφος ό глазной врач Luc.
όφή-αλμό-τεγκτος 2 увлажняющий глаза (πλημμυ-
ρίς Eur.).
όφθ-αλμο-φάνής 2 бросающийся в глаза, заметный,
видимый Arst.
όφθ-αλμο-φάνώς видимым образом, заметно Sext.
όφθαλμ-ώρΰχος 2 вырывающий глаза, т. е.
карающий ослеплением (δίκαι Aesch.).
όφθ-ijvab aor. inf. κ όράω.
όφίδίον τό=όφείδιον.
όφιο-βόρος 2 пожирающий змею или змей (эпитет
спартанцев на языке Пифии) Piut.
όφοό-δεορος 2 [δείρω = δέρω] сдирающий кожу со
змей, по друг, [δειρή] обладающий змеиной шеей Arst.
Όφιονεΐς οι офионеи (племя в Этолии) Thuc.
όφίό-πους 2, gen. ποδός змееногий (γυνή Luc).
'Οφοουσσα ή (sc. νήσος) Офиусса, «Змеиный остров»,
гп. е. Κύθνος Arst.
Όφι-ουχος о поздн. Змеедержец (созвездие) Anth.
δφος, εως u^ εος, ион. ίος о (о иногда долгое)
1) змея (αίόλος Нот.; ποικιλόνωτος Pind.; ψυχρός Theoer.):
πτηνός ö. Aesch. пернатая змея, т. е. стрела; 2) змейка
(род змеевидного браслета) Меп.
όφι-ώδης 2 змеевидный (ή μορφή Arst.); похожий на
змею (ιχθύς Arst.).
όφλεΐν inf. aor. 2 κ όφλισκάνω.
όφλημα, ατός τό 1) долг, задолженность Dem., isae.t
Luc.; 2) юр. возложенный по суду денежный штраф,
пеня Dem., Diod.
όφλισκάνω (fut. όφλήσω, aor. ώφλησα, aor. ώφλον,
pf. ώφληκα; inf. aor. όφλεΐν — иногда όφλειν, part. aor.
όφλών — иногда όφλων) 1) быть присуждённым или
приговорённым (χιλίας δραχμάς Piat.): ό. ζημίαν Eur.,
Dem. подвергнуться штрафу; ό. θανάτου δίκην Piat. быть
приговорённым к смерти; 2) быть осуждённым, понести
наказание: ό. δίκην Piat., Dem. быть осуждённым по
суду; αρπαγής τε και κλοπής δίκην ό. Aesch. быть
осуждённым за грабёж и кражу; ό. φόνου (sc. δίκην) Piat.
быть осуждённым за убийство; 3) навлекать на себя
(αισχύνην, βλάβην Eur.): ό. γέλωτα προς τίνα и παρά τι-
νι Piat. навлекать на себя, заслуживать чьи-л. насмешки,
т. е. делаться смешным; 4) подвергаться обвинению,
навлекать на себя обвинение (ό. δειλίαν Eur.): μώρω μω-
ρίαν ό. Soph. от глупца слышать упрёк в глупости.
Ι δφρά conj. 1) (= εως) до тех пор, пока, доколе:
όφρ' Άχιλευς μήνιεν Нот. пока Ахилл гневался; όφρ'
άρετήν παρέχωσι θεοί Нот. покуда дают благополучие
боги; όφρ' έθέλητον Нош. пока вы (оба) пожелаете,
т. е. сколько вам угодно; τόφρα δ' εχ', ό. σε νόσφιν
απήγαγε Παλλάς Άθήνη Нот. (Одиссей) сдерживал
(его) до тех пор, пока тебя не увела Паллада Афина;
2) (= ινα) (с тем) чтобы: έσπόμεθ', о. ab χαίρης Нот.
мы пришли, чтобы тебе доставить радость; ό. τάχιστα
ώσαιτ' Άργείους Нот. с тем, чтобы поскорее отразить
аргивян.
II δφρα adv. 1) пока (же), тем временем (δφρ' αν
έγών εντεα δύω Нот.); 2) в течение некоторого
времени: ό V 6. βοΰς βόσκ' έν Περκώτη Нот. он некоторое
время пас коров в Перкоте.
όφρύα Anth. (= όφρύν) асе. sing, к όφρύς.
όφρυ-άνασπασ£δης, ου (ι) ad], τη надменно
поднимающий брови Anth.
όφρύη (υ) ή (= όφρύς 4) холмистая гряда, острый
вал Eur.: ό. ψάμμου Her. песчаный гребень.
Όφρύνειον и Όφρύνοον τό Офриний (город в Тро~
аде с посвященной Гектору рощей) Нот., Xen.
όφρΰόεις, όεσσα, όεν 1) холмистый, расположенный
на холме (νΙλιος Нот.; Κόρινθος Her.); 2) высокий (κολω-
νός Anth.); 3) возвышенный, торжественный (άοιδή, sc.
Αισχύλου Anth.).
όφρυόομβΗ надменно поднимать брови: άγροικίαν
ώφρυωμένος Luc. до грубости высокомерный.
όφρυό-σκίος 2 осеняемый бровью (οφθαλμός Arst.).
όφρύς, ύος ή (в пот. и асе. sing, ö) (асе. όφρύν —
поздн. όφρύα; асе. pl. όφρύας и όφρος) 1) бровь: τάς όφ-
ρυς ξυνάγειν Arph. нахмурить брови, насупиться; τάς όφ-
ρυς έπαίρειν Eur. (тж. άνασπαν Arph. или άνατείνειν Luc.)
высокомерно поднимать брови; τάς όφρΰς καταβάλλειν,
λύειν или μεθιέναι Eur. разглаживать брови, прояснять
чело; άγανα γελάν όφρύϊ Pind. весело смеяться; 2) важ-