Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
«έσοσδή
1200
5στις
многочисленный (τοσούτοι, ooot νυν συνεληλύθατε Xen.):
-μύριοι, δσσα φύλλα Нот. бесчисленные как листья; δσσαι
νύκτες τε και ήμέραι είσίν Нот. еженощно и ежедневно;
δσα ετη Xen. ежегодно; δσοι μήνες Dem. ежемесячно;
δσαι νύκτες Luc. каждую ночь; для усиления
количественных прил.: άφθονοι δσοι Her. в чрезвычайном
изобилии; θαυμαστός δ. piat. поразительно большой; ολίγος
δ. Luc. весьма немногочисленный; δσαι πλεισται των
πολιών Her. как можно большее количество городов.—
См. тж. δσον и δσω.
όσοσ-δή, όσαδή, όσονδή (преимущ. раздельно)
1) какой в самом деле большой или многочисленный
<(όσαδή άλγεα Нот.); 2) каких именно размеров, в каком
именно количестве (ζημίη όσαδή Her.).
δσοσ-δήποτε, ион. δσοσδήκοτε 3 тж. раздельно
какой-то, количественно определённый (στρατού μοίρα
Her.).
δσοσ-οΰν, ион. έσοσ-ών 3 какой бы ни был малый:
-το άργύριον μέγαθός έστι όσοσών Her. как бы малы ни
были деньги.
δσοσ-περ 3 тж. раздельно такой же по размерам
или численно: λίμνη δσηπερ ή έν Δήλω Her. озеро
такой же величины, как и в Делосе; Περσών δσοιπερ ήσαν
Aesch. (все) персы, сколько их (ни) было.
έσοσ-ων 3 ион. = όσοσουν.
δσ-περ (эп. δπερ), ή-περ, δ-περ тж. раздельно
'{dat. т οί'περ и τοίπερ, dat. f ήπερ и τηπερ, gen. ρ Ι.
ώνπερ и τώνπερ) тот самый, который именно, какой
{или что) и: αφ' ουπερ (sc. χρόνου) Aesch. с того самого
времени; ήπερ (sc. όδω) Нот., Piat. каким именно
образом, (так же точно) как; ώϋτός δ. έπ' Άρτεμισίω Her.
(наварх был) тот же, что и при Артемисии; παν όπερ
προσχρήζετε Aesch. всё, что вы желаете; ώνπερ αυτός
έξέφυ Soph. (люди), от которых он сам же и произошёл;
μόνοι δντες δμοια επραττον, άπερ αν μετ' άλλων όντες
Xen. будучи одни, они делали то же самое, что и на
людях.
δσπριον τό (преимущ. pl.) стручковый плод,
преимущ. боб Her., Xen., Piat. etc.
δσσα, amm. δττα ή 1) (вещий) голос, (пророческое)
•слово (δ. Διός άγγελος, δ. έκ Διός Нот.); 2) знамение,
предзнаменование (κακή δττα και μαντεία Piat.); 3) слух,
молва (δ. άγγελος κατά πτόλιν ωχετο Нот.); 4) звук(и)
{sc. της λύρας нн); 5) рёв, мычание (sc. βοός Hes.);
δ) шум, грохот (sc. της μάχης Hes.).
"Οσσα ή Осса (гора в сев.-вост. Фессалии) Нот. etc.
δσσα эп. pl. η к δσσος.
έσσάκΐ adv. эп. = οσάκις.
δσσάτοος 3 (= δσος) сколь великий или
многочисленный: όσσάτιόν τε και οίον απώλεσε λαόν 'Αχαιών!
Нот. скольких, да и каких погубил (Зевс) ахейцев!
δσσε τω (gen. δσσων, dat. δσσοις и δσσοισι(ν), асе.
οσσε) очи, глаза: δσσε φαεινώ (dual.) и φαεινά (pl. ή)
•Нот. сверкающие очи; δσσε λαμπέσθην (dual.), δεδήει
ising.) и φάανθεν (pl.) Нот. глаза (его) горели.
όσσεύομαο, amm. όττεύομαι 1) гадать,
предсказывать, стараться узнать по приметам (τό μέλλον, τι περί
τίνος Poiyb.): ό. τινι Piut. гадать по чему-л., прорицав
на основании чего-л.; 2) опасаться (как дурной
приметы), бояться: όττεύομαι, μηδέ έντυγχάνειν αύτω Luc.
я боюсь встретиться с ним.
δσσίχος 3 (ι) сколь малый Theoer.
δσσομα: (только praes. и impf.) 1) доел, видеть,
перен. иметь перед глазами, мысленно созерцать,
представлять себе (τίνα ένί φρεσίν Нот.); 2)
предчувствовать, предвидеть (άλγεα θυμω, κακόν Нот.); 3)
предвещать, знаменовать, сулить (ανέμων κέλευθα, δλεθρον
Нот.): κάκ' όσσόμενος Нот. злобно глядя.
δσσον adv. эп. = δσον.
δσσος (τε) 3 эп = δσος.
όστα τά ρ Ι. κ όστέον.
όστάριον (ά) τό косточка Anth.
δσ-τε (у нот. тж. δ τε), ή-τε, δ-τε (= δς И и
δστις) который: τω ϊκελος, δντ' 'Απόλλων κατέπεφνεν
Нот. подобный тому, которого сразил Аполлон; Νιόβα,
άτ' (=ήτε) αιεί δακρύεις Soph. Ниоба, (ты), которая
вечно плачешь; έξ ούτε (sc. χρόνου) Aesch. с тех пор как,
όστέϊνος 3 1) костяной (φυσητηρες Her.); 2) костный
(οδόντες Arst.): ή όστεΐνη φύσις Piat. костное вещество.
όστεο-γενές τό костный мозг piat.
όστέον, стяж. όστουν τό кость (σάρκες τε και όσ-
τέα Нот.; όστα και νεύρα Piat.).
όστεό-φιν эп. gen. и dat. pl. κ όστέον.
όστεΰν τό ион. Anth. = όστέον.
όστε-ώδης 2 похожий на кость (σκληρός και ό. Piut.).
δστΐνα τά костяные флейты Arph.
δστΟΟν τό дор. Theoer. = όστέον.
δσ-τος, ή-τις, δ-τ&, эп. тж. δττ&, часто δ, τι (для
отличия от союза δτι) (gen. ούτινος, ήστινος, ούτινος,
dat. ώτινι, ητινι, ώτινι etc., тж. gen. δτου — ион. δτευ,
эп. δττεο, dat. δτω — эп.-ион. δτεω; pl:. пот. η άσσα —
amm. άττα, gen. δτων — эп.-ион. δτεων, dat. δτοισι—
эп.-ион. ότέοισιν и ότέησιν) pron. relat. который бы
(ни), какой бы (ни), кто бы (ни), иногда который,
какой, кто (что): δτις τοιαύτα ρέζοι Нот. всякий кто
учинит нечто подобное; δντινα κιχείη Нот. кого бы он ни
встречал; όστις σε φυλάσσει Нот. (кто-л. из богов),
который тебя охраняет; είπ' άγε μοι και τόνδε, όστις δδ'
έστιν Нот. скажи мне, пожалуйста, кто вот это; όστις
εστί Soph. кто бы он ни был; όστις αν νέος κράτη Aesch.
(всякий), кто господствует с недавнего времени; τρόπω
δτω αν δύνονται ίσχυροτάτω Thuc. самым действенным,
каким только смогут, образом; δι' δντινα κακώς ήκουσε
Her. (Поликрат), из-за которого (Орету) пришлось
выслушать оскорбления; τίνα γραφήν σε γέγραπται;—
Ήντινα; Piat. какую жалобу он подал на тебя?—(Ты
спрашиваешь), какую?; έξ δτου (περ) (sc. χρόνου) Soph.,
Eur., Xen. с тех пор как; ούδεις όστις ού Her. всякий,
каждый, решительно все; ουδέν δ, τι ούκ άπώλετο Thuc. (из
греческих вооружённых сил) решительно всё погибло.