Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
ίρυζα
— 1197 —
δρχηστοδΐδάσκαλος
• όρυζα ή рис Arst., Diod.
δρύκτης, ου или ορυκτές, ου ό землекоп Aesop.
ορυκτός 3 1) вырытый в земле, выкопанный (τάφρος
«от., Хеп.; τάφος Eur.; αποθήκη Plut.); 2) вырытый из
земли, добытый или добываемый рытьём (χρυσός Poiyb.).
ορυμαγδός ό грохот, шум нот., Hes., Piut.
Ορυξ, υγος ό 1) кирка или лом Anth.; 2) африканская
антилопа (с длинными и острыми рогами, предполож:.
Oryx leucoryx) Arst.; 3) предполож. нарвал (рыба Мо-
nodon monoceros) Piut.
δρυξις, εως ή рытьё, копание (τάφρων piut.; το
ρύγχος προς την δρυξιν χρήσιμον Arst.).
δρυς, υος ό орий (предполож. вид газели) Her.
δρύσσω, amm. όρύττω 1) рыть, выкапывать (τάφρον,
βόθρον Нот.; όρυγμα, ελυτρον Her.; εύνάς ταις όπλαις
Arph.; ληνον έν τω αμπέλων ι NT); прорывать, проводить
{ύπόνομον έκ της πόλεως Thuc); 2) прокапывать,
прорывать, пересекать рвом или каналом (ίσθμόν, το χωρίον
Her.; γήν Arst.); 3) закапывать (εγχος Soph.; το τάλαντον
έν τη γη ντ); 4) перен. вколачивать, втыкать: πυξ ό.
Arph. дать тумака; 5) выкапывать из земли, добывать
рытьём (ό. μώλυ Нот.; όρύξασθαι λίθους Her.): ό όρυσσό-
■μενος χους Нот. вынутая (при землекопных работах)
земля.
δρυχή ή 1) Luc. = όρυξις; 2) рыло (sc. ύός piut.).
όρυχθ·έν τό ров, (вырытый) бассейн Her.
όρφάνευμα, ατός (φα) τό сиротство (τέκνων Eur.).
ορφανεύω 1) (о сиротах) окружать заботами,
заботливо воспитывать, призревать (παίδας Eur.); 2) med.
осиротеть, стать сиротой (τέκνα ορφανεύεται Eur.).
ορφανή ή сирота (ορφανοί και όρφαναί Piat.).
όρφανία ή 1) сиротство Piat., Lys., Piut.; 2) недоста- j
ток, отсутствие (τινός Pind., Poiyb.).
δρφανίζω 1) делать сиротой (τους παΐδας Eur.): βίον
τίνος ό. Eur. сделать сиротой кого-л. на всю жизнь; έκ
δυοΐν ώρφανισμένος Soph. оставшийся без отца и матери;
2) лишать (τινά ζωας Anth.; τινά ύπνου Theoer.; κακάν
γλώσσαν οπός Pind.).
δρφανικός 3 1) сиротский (τύχη, συμβόλαια Piat.): τά
έρφανικά Arst. имущество или интересы сирот; 2)
осиротевший (παις Нот.): ήμαρ όρφανικόν Нот. день осиро-
тения, день, когда (кто-л.) остался сиротой.
δρφάνίος 2 (α) лишившийся детей, одинокий (γήρας
Anth.).
δρφανίστής, ου ό опекун сирот soph.
Ι ορφανός 3 и 2 1) осиротевший (τέκνα Hes.; παΤς
Soph.; όρνις Arph.; δόμος Eur.); 2) лишившийся, потерявший
(εταίρων Pind.; τοδ πατρός Dem.; γονέων Piut.): κενής εύνής
νεοσσών όρφανόν λέχος Soph. оставшееся без птенцов
гнездо; 3) не имеющий, лишённый: ό. επιστήμης Piat.
лишённый знания, невежественный; ό. υβριος Pind. не
знающий высокомерия; ό. άγκιστρου κάλαμος Anth.
удилище без крючка.
II ορφανός о сирота Piat.
δρφανο-φύλαξ, ακος (υ) ό сиротский опекун хеп. |
όρφανόω лишать: ακμής γυιον ώρφανωμένος Anth.
лишившийся физических сил, немощный.
"Ορφειος, υ. Ι. Όρφεΐος 3 орфеев, орфический Eur.,
Piat.
δρφεο-τελεστής, ου ό орфеотелест, посвящающий
в орфические таинства Piut.
Όρφεύς, έως, эп. ηοςό Орфей (сын музы Каллиопы
от фракийского царя Эагра или от Аполлона, муж
Эвридики, миф. певец и автор мистических гимнов, по-
гибший от рук вакханок) pind., piat. etc.
Όρφοκός 3 Her., piat., Arst. = "Ορφειος.
ίρφνα ή дор. = δρφνη.
δρφναΐος 3 1) тёмный, непроглядный (νύξ Нот., Eur.);
2) горящий в ночи, ночной (παρ Aesch.).
δρφνη, дор. δρφνα ή темнота, тьма, мрак (δ. και
χάος Piut.): δι' δρφνης Eur. и έν ορφνα или έν όρφναισιν
Pind. во тьме (ночи); χθονός о. Eur. подземный мрак.
δρφνΐνος 3 тёмный (χρώμα Piat., хеп.).
δρφν^ος 2 Arst., piut. = όρφνινος.
δρφνίτης, ου (ϊ) ad], т ночной: ό ό. ειροκόμος τά-
λαρος Anth. корзинка с шерстью для ночного прядения.
δρφος ό орф (предполож. разновидность морского
окуня) Arst.
δρφώς ό Arph. = δρφος.
δρχαμος ό [άρχω] предводитель, вождь (ανδρών,
λαών Нот.; στρατού Aesch.): δ. ανδρών Нот. лучший из
мужей или главный пастух (о свинопасе Эвмее и пастухе
Филетии).
δρχάς, άδος ad], f огораживающий, закрывающий
(στέγη Soph.).
δρχατος ό 1) изгородь, ряд (οδόντων Anth.); 2) сад
или огород (φυτών ορχατοι Нот.).
δρχέομαο (3 л. ρl. impf, ώρχευντο) 1) плясать,
танцевать (έν ρυθμώ Хеп.): ό. Λακωνικά σχημάτια Her.
исполнять лаконские пляски; προς τον αύλόν ό. Хеп.
танцевать под звуки флейт; 2) изображать пляской или
пантомимой (την Αφροδίτης και "Αρεος μοιχέίαν Luc);
3) трепетать, стучать, биться (όρχειται καρδία φόβω Aesch.).
δρχη-δόν adv. поодиночке, один за другим: ό.
έκαστος Her. каждый в отдельности.
δρχηθ·μός, amm. δρχησμός ό пляска, танец Нот.,
Hes., Luc.
δρχημα, ατός τό 1) танец, пляска Soph., хеп.; 2)
пантомима Luc.
δρχησίς, εως ή Piat., Luc, Piut. = δρχημα.
δρχησμός ό amm. = όρχηθ-μός.
δρχηστήρ, ηρος ό плясун, танцор нот.
δρχηστής, ου ό 1) плясун, танцор Нот.; 2) актёр-
-пантомим, исполнитель пантомимы Arst., Luc; 3) Piat. = όρ-
χηστοδ ι δάσκαλος.
δρχηστοκή ή (sc. τέχνη) танцевальное искусство
Poiyb., Luc
ορχηστικός 3 1) танцевальный (τέχνη piat.; μέτρον
Arst.); 2) пантомический Luc; 3) любящий пляски Piut.
δρχηστο-δΐδάσκαλος ό учитель танцев xen., Luc»