Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
δρνϊθ·οσκόπος
— 1
195 —
δρος
* έρνΐθ·©-σκόπος 2 птицегадательский,
предназначенный для птицегадателя (θακος Soph.).
όρνϊθ·©-τροφία ή выкармливание птицы,
птицеводство или куроводство Plut.
όρνίθ·ο-τρόφος ό птицевод, куровод Diod.
όρνίθ·θ-φάγος 2 поедающий птиц, птицеядный (αϊ
αίλουροι Arst.).
όρνίθ-ώδης 2 похожий на птиц или на птичий, как
у птиц (τα σελάχη Arst.).
δρν&ος 3 Anth. = όρνίθειος.
δρνας ό и ή (β двухсложных формах ΐ и Τ, в
трёхсложных—ϊ) (gen. όρνιθος — дор. όρνϊχος, dat. δρνιτι,
асе. όρνιθα и όρνιν— дор. όρνιχα; pL: όρνιθες и δρνεις —
дор. όρνιχες, gen. όρνεων— dop. όρνίχων, dat. öpvtat —
дор. όρνιξιν и όρνίχεσσι, асе. όρνιθας, δρνεις и δρνις)
1) птица: δ. αίγϋπιός Нот. коршун; κύκνος δ. Eur.
лебедь; ορνίθων γάλα Luc. птичье молоко, т. е.
небывалое счастье; Μοισαν δρνιχες Theoer. птицы Муз, т. е.
поэты; εις τους δρνεις είσιέναι Arph., Dem. отправиться
на птичий рынок; 2) (= οιωνός) вещая птица: δεξιός δ.
Нот. птица, предвещающая успех; αριστερός δ. Нот.
зловещая птица; 3) знамение, предзнаменование, примета:
δρνιθι αίσίω Soph. при благоприятных
предзнаменованиях; 4) петух или курица Aesch., Soph., Arph. etc.
δρνίτο Arph. в произнош. трибалла = öpvtat (см. δρ-
•νις)·
όρνΖχολόχος ό дор. Pind. = όρνιθολόχος.
ίρνίχος дор. gen. κ όρνις.
£ρνϋμ&, эп. тж. όρνύω (υ) (impf, ώρνυον — эп. δρνϋον,
fut. όρσω, aor. 1 ώρσα — эп. 3 л. sing. iter. δρσασκε, эп.
1 л. pl. conjet. όρσομεν, aor. 2 ώρορον, pf. 2 δρωρα, ppf
ώρώρειν и όρώρειν; med.: impf, ώρνύμην, fut. όρουμαι,
aor. 2 ώρόμην и ώρμην — эп. όρώμην; imper. praes.
όρνϋ — эп. opvu&t, med. δρσο, δρσεο и όρσευ; inf. όρνύ-
vat — эп. όρνύμεν(αι), aor. med. op&at; part. med. όρμε-
νος) 1) приводить в движение, побуждать, возбуждать
(ώρσε δε τους μεν "Αρης, τους δε Άθήνη, sc. μάχεσθαι
Нот.): ό. τινά άντία τινός или τινά τινι Нот. напускать
(натравливать) кого-л. на кого-л.; δαίμονος όρνόντος Pind.
по побуждению божества; δρσεις με τάκίνητα φράσαι
Soph. ты заставишь меня высказать сокровенное; 2)
пригонять (αΐγας Нот.); 3) сгонять, спугивать (νεβρόν εξ
εύνης Нот.); 4) поднимать, неперех.} тж. med. вставать
(τινά άπ' έσχαρόφιν Нот.): ό. θύελλαν Нот. поднимать
бурю; ό. κονίην Нот. вздымать пыль; ό. πόλεμον Нот.
разжигать войну; πόλεμος δρωρεν Нот. возникла (вспыхнула)
война; ό. γόον Нот. поднимать вопль; άσβεστον γέλω ό.
τινι Нот. вызвать у кого-л. неудержимый смех;
ορυμαγδός δρωρεν Нот. поднялся шум; νουσον άνά στρατόν ό.
Нот. наслать мор на войско; κύματα θαλάσσης о. Нот.
взволновать море; Ήώς έκ λεχέων ώρνυτο Нот. Эос
поднялась со (своего) ложа; ό γεραιός από θρόνου ώρτο
Нот. старец поднялся с кресла; ώρτο πόλινδ' ιμεν Нот.
(Одиссей) встал, чтобы пойти в город; δρσο κέων Нот.
встань и иди спать; 5) med. бросаться, устремляться
(έπί τίνα Нот.): άπό χθονός ώρνυτο πεζός Нот. (Диомед)
пеший бросился (навстречу врагам); όρώρει ούρανόθεν
νύξ Нот. спустилась с неба ночь; δουρα δρμενα πρόσσω
Нот. устремившиеся вперёд копья; πυρ δρμενον Нот.
вспыхнувшее пламя; 6) med. двигаться, шевелиться: εις
δ κέ μοι γούνατ' όρώρη Нот. доколе смогут у меня
двигаться колени, т. е. пока хватит силы.
Όροβέαο, ων αϊ Оробии (город на сев.-зап.
побережье Эвбеи) Thuc
όροβίτης, ου (Ι) ad], т похожий на горошину вики
(λίθος Diod.).
δροβος ό вика (Vicia), по друг. — турецкий горох
(Cicer arietinum) Dem., Arst.
όρόγυια ή Pind., Arph. = δργυια.
Ορθδ«μνίς, ί8θς ή веточка, сучок Theoer.
όρόδαμνος ό ветвь (sc. της εν Δωδώνη φηγού Plut.).
όρο-θ-εσία ή предел, граница ντ.
όροθ-ύνω (ο) (= δρνυμι) 1) возбуждать (τινά Нот.);
2) волновать (πάντας έναύλους Нот.); 3) поднимать,
развязывать (πάσας άέλλας Нот.): στάσις έπ' άλλήλοισιν
ώροθύνετο Aesch. вспыхнула взаимная распря.
Όροίτης, ου, ион. εω ό Орет (сардский сатрап при
Кире и Камбисе, казнённый в 522 г. до н. э. Дарием) Her.
δρομαί (эп. impf, όρόμην, ppf. όρώρειν) наблюдать,
охранять: αιπόλια αιγών βόσκονται, έπί V άνέρες δρον-
ται (возможно έπόρονται in tmesi) Нот. пасутся стада
коз, и охраняют их люди.
όρομαλίδες αϊ dop. = *όρομηλίδες.
*όρο-μηλίδες, dop. όρομαλίδες αί горные яблоки
(один из диких сортов) Theoer.
δρον τό давильная доска, пресс (для винограда или
ОЛивОК) Aesch., Меп.
δρος, ион. οδρος, εος τό гора, возвышенность нот.,
Xen., Plat. etc.
ορός, ион. ούρός, Arst., Plut. ορρός ό 1) молочная
сыворотка, пахтанье Нот., Arst.; 2) водянистая часть,
жижа (ό. φλέγματος Plat.; ό. σπερματικός Plut.).
δρος, ион. οδρος ό 1) межевой знак, межа (άρούρης
Нот.); 2) граница, рубеж (της Μηδικής και της Λυδι-
κης Her.): ρεΐθρον ήπείροιν δ. Aesch. пролив, служащий
границей между обоими материками; γης έπ' έσχάτοις
δροις Aesch. на край света; οδ. της ζόης Her. и του βίου
Pythagoras ар. Plut. предел жизни; 3) пределы, рамки:
γάμου δ. άπό έκκαίδεκα ετών εις είκοσι (sc. έστιν) Plat.
пределы брачного возраста (для девушек) — от
шестнадцати до двадцати лет; 4) разница, различие (δ. χρη-
στοις και κακοΐς, sc. άνθρώποις Eur.); 5) мера, норма
(τών αγαθών Dem.; τών αναγκαίων piat.); 6) муз.
(соотношение, пропорция (οι όροι τών διαστημάτων Plat.);
7) мат. член отношения Arst.; 8) цель (δρον τίθεσθαί
τινι Dem.; ολιγαρχίας δ. πλούτος, sc. έστιν Arst.); 9) лог.
член предложения (субъект или предикат), термин: о.
μέσος Arst. средний термин; 10) лог. определение
(понятия): εστί δ' δ. λόγος ό τό τί ην είναι σημαίνων Arst.
определение есть высказывание, обозначающее то, чем