Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
όρθ·ωτήρ
— 1192 —
δρκιον
έρθ·ωτήρ, ηρος ό восстановитель, (ис)целитель (о.
θεός Pind.).
όρϊβάτης, ου ad], m Arph. = ορειβάτης.
Όρίγάνίων, ωνος ό Душичник (ил*я мыши) Batr.
όρίγανον τό Arph. = όρίγανος.
όρίγανος (ι) ή бот. ориган, душица Arst.: όρίγανον
βλέπει ν Arph. глядеть, словно наевшись душицы, т. е.
мрачно, сурово.
όρίγνάομαο (= ορέγομαι) 1) устремляться,
бросаться, нападать (εγχεσιν Her.); 2) гоняться, преследовать:
ό. θηρών Eur. охотиться на зверей; ό. έκεισε διαίτης
piat. томиться по тамошней жизни.
όρΐδρόμος 2 υ. l.= όρειδρόμος.
ορίζω, ион. ούρίζω (fut. ορίσω —ят/я. орш) тж.
med. 1) устанавливать границу, определять границами
(χώρην έπί τινι Her.): την αρχήν ό. Xen. устанавливать
границы владений; ό. βωμούς Soph. отводить место для
жертвенников; όρίζεσθαι τήνδε χθόνα Aesch. включать
в свои владения этот край; στήλας όρίζεσθαι Xen.
устанавливать у себя пограничные столбы; 2) служить
границей, отделять (την Άρμενίαν και την των Καρδούχων
χώραν Xen.; την Άσίαν της Λιβύης Her.): τα άνομοιότα- Ι
τα αυτά αφ' αυτών ό. piat. отделять друг от друга
наименее сходные элементы; 3) удалять, изгонять, pass.
изгоняться Arph.: όρίζεσθαι ματρός έκ χεροΐν Eur. быть
вырванным из рук матери; 4) граничить, соприкасаться
(προς την Άσίην Her.); 5) рассекать, пересекать,
переплывать (πόρον κυματίαν Aesch.); 6) устанавливать,
назначать, предписывать (νόμον Soph.; μόρον τινί Aesch.;
med. δρον Piat.; θάνατον την ζημίαν Dem.; καιρούς και
όροθεσίας NT): ό. τον χρόνον piat. устанавливать срок;
ό. τινι άπελθειν Soph. предложить кому-л. удалиться;
ό. τινά θεόν Anth. обожествлять кого-л.; 7) давать
определение, определять: ό. τι ήλίκον εστίν Piut. определять
размеры чего-л.; νόμω όρίζεσθαι τό δίκαιον Lys.
определять справедливое в соответствии с законом; την ήδο-
νήν όρίζεσθαι αγαθόν Piat. определять наслаждение как
благо, т. е, считать наслаждение благом; 8) med. (об
ипотечной задолженности) оценивать, заявлять: о.
δισχιλίων την ο'ικίαν Dem. заявить, что дом обременён
долгом в две тысячи (драхм).
ορίζων, οντος ό \part. praes. κ ορίζω] (sc. κύκλος)
горизонт Piat., Arst.
όρΐκός 3 [όρεύς] запряжённый мулами: όρικόν ζεύγος
Piat., Aeschin., Piut. пара мулов.
όρΐκός 3 служащий для определения, определяющий,
определительный Arst.
opc-κτίτης, г/. /. όρείκτιτος 2 (τι) обитающий в
горах (σος Pind.).
όρΐκώς определяющим образом, определительно
Diog. L.f Sext.
■ όρΐμαλίδες αί Theoer. ν. L = όρομαλίδες.
όρίνδης ad], т рисовый, из рисовой муки (άρτος Soph.).
όρίνω (ϊ) (=δρνυμι) (aor. ώρϊνα — эп. δρϊνα; aor.
pass. ώρίνθην — эп. όρίνθην) 1) приводить в движение,
вздымать, волновать (πόντον Нот.); 2) возбуждать,
вызывать (πολύν όρυμαγδόν φιτρών και λάων, γόον άλίασ-
τον Нот.); 3) приводить в смятение, волновать,
потрясать, смущать (θυμόν или ήτορ ένι στήθεσσιν Нот.):
όρινθέντες Нот. смятенные, в страхе.
SptOV τό (преимущ. pl.) граница, предел, рубеж Eur.,
Thuc. etc.
δροος 2 пограничный, охраняющий рубежи (Ζευς
Piat.; θεός piut.).
όρί-πλανος 2 Anth. == όρείπλαγκτος.
δρισμα, ион. οΰρισμα, ατός τό (преимущ. pl.)
1) граница, рубеж, предел Her., Eur.: Μυσών και Φρυγών
ορίσματα погов. Piut. границы мисийцев и фригийцев,
т. е. предмет вечных споров; 2) pl. область, страна
(τα Τροίας ορίσματα Eur.).
όροσμός ό 1) разграничение, размежевание (ό.
ακριβής Arst.); 2) определение: ό ό. του τί έστιν Arst.
определение сущности; 3) условие, обязательство, договор
(ό. και συνθήκη piut.).
όροστής, ου ό определяющий границы (οι κρατούντες
όρισταί τοις ήττοσι Dem.); у римлян = triumvir agris
dividundis piut.
όροστοκή ή (sc. εγκλισις) грам. изъявительное
наклонение.
όριστοκός 3 определяющий, определительный (λόγος
Arst.; δύναμις Piut.).
όροστός 3 определяемый, определённый: οι ορισμοί
και τα όριστά Arst. определения и их содержания.
όρίτροφος 2 Babr. = όρειτρεφής.
όρκάνα (κά) ή дор. = όρκάνη.
όρκάνη, дор. όρκάνα (κά) ή 1) ограда, засада,
ловушка (ό. πυργώτις Aesch.); 2) темница (σκοτεινάι όρκά-
ναι Eur.).
όρκ-άπάτης, ου (πα) ό нарушитель клятвы,
клятвопреступник Anth.
όρκησι Arph. в произнош. скифа (— όρχησάσθω)
пускай пляшет.
ορκίζω 1) брать клятву, заставлять клясться (τινά
Xen., Dem., Piut.); 2) заклинать, умолять: ό. τινά τον
θεόν NT заклинать кого-л. богом.
όρκοη-τομέω торжественно заключать союз (Timocreon.
ар. Piut. — υ. Ι. δρκια τέμνω).
όρκικός 3 Diog. l. = δρκιος.
δρκιον τό 1) (преимущ. pl.) скрепляемая
священными обрядами клятва, торжественная присяга (δρκια
δούναι Нот., δ. ποιεΐσθαι Her. или δ. όμόσαι Thuc); 2) pL
торжественный договор о союзе, освящённый
жертвоприношениями и клятвой союз, торжественное
обязательство (δρκια τάμνειν Нот., Her. или ταμειν Нот.;
δρκια ψεύσασθαι Нот.): λέγοντες σφίσι τα δρκια είναι Thuc.
говоря, что они связаны торжественной клятвой; 3) pL
жертва, приносимая для освящения клятвы или
договора (φέρον δρκια πιστά, άρνε δύω και οινον Нот.);
4) текст клятвы, т. е. договора Lys.; 5) ручательство,
порука, залог Pind.