Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
δρατής — 1187 — δργά»
όψ^ως ενέργεια Arst. видением называется зрение в
действии; 2) видение (εΐδόν τι έν τη όράσει NT); 3) pl. гла^
За Diod., Plut.
δρατής, ου 6 зритель piut.
δρατοκόν τό зрительная способность, чувство зрения
Arst.
δρατοκδς 3 1) способный видеть (τά όμματα Arst.; ή
δύναμις Piut.); 2) предназначающийся для зрения, глазной
(θεραπεόματα Diog. L.).
δρατικώς присущим зрению образом, зрительно: τό
о. κινούμενον δρασίς έστι Sext. то, что движется так,
как бывает при зрении, и есть зрение.
ορατός 3 видимый, зримый ντ: νοητδν γένος τε και
όρατόν piat. область умопостигаемых и область видимых
Еещей.
δρατως видимо, заметно, явно Piut.
δράω, эп. δρόω, ион. преимущ. δρέω, стяж. δρω
(эп. тж. med.; формы от трёх основ — όρ-, όπ- и ιδ-:
impf, έώρων, реже ώρων — эп. δρων, ион. ώρεον; fut.
όψομαι, 2 л. sing, όψει — эп. όψεαι, дор. Ιδησώ; aor. 2
εΐδον (с imper. ίδέ, conjct. ιδω— эп. ιδωμι, opt. ΐδοιμι,
pari, ίδών, in f. ιδεΐν); pf. έώρακα и έόρακα— ион. ώρη-
κα, эп.-ион. όπωπα; pf. έωράκειν и έοράκειν с а — эп.~
-ион. όπώπειν; pass.: fut. όφθήσομαι, aor. ώφθην—
поздн. έωράθην с α, pf. έώραμαι — чаще ώμμαι, ώψαι
и άπται, ppf. έωράμην с ä — чаще ώμμην, ώψο и ώπτο;
in f. pass. ώφθαι; adj. verb. ορατός и όπτός) 1)
обладать зрением, быть зрячим, видеть: άμβλύτερον ό. Piat.
обладать плохим зрением; βραχύ τι о. Piat. быть
несколько близоруким; 2) видеть, воспринимать зрением
(φάος ήελίοιο Нош.): Ζευς ό πάνθ' όρων Soph. всевидящий
Зевс; ό. στυγνός Хеп. угрюмый на вид; τά όρώμενα Piat.
видимые вещи, видимый мир; δταν όφθώσι διαλεγόμενοι
άλλήλοις Piat. когда их видят за взаимной беседой;
3) смотреть, глядеть, обозревать, созерцать (εις τι или
τίνα, κατά τι или τίνα, έπί τι или τι Нога.): ήστο κάτω όρό-
ων Нот. (Одиссей) сидел, глядя вниз; δρα μη καταυλισ-
θείς κύρη Soph. взгляни, не расположился ли он на
ночлег; 4) быть обращенным, направленным (τό
άκρωτήριόν τό προς Μέγαρα όρων Thuc); 5) высматривать,
разыскивать, искать, подготовлять (κάπετόν τινι Soph.);
6) взирать с надеждой, рассчитывать (μηδέν ές κεΐνον
δρα Soph.); 7) стремиться, намереваться, готовиться
(προς πλουν Eur.); 8) перен. видеть, воспринимать,
понимать (φωνή τό φατιζόμενον ό. Soph.): ό. πρόσσω και όπίσ-
σω Нот. видеть прошедшее и будущее; όρώ μ' έργον
δεινόν έξειργασμένην Soph. я вижу, что совершила
ужасное дело; δρα τι ποιείς! Soph. подумай, что ты делаешь!;
όρας ότι σιγάς Piat. вот видишь, ты молчишь; ταυθ',
όρας, ούπώποτ' εΐπεν Arph. (вот) этого он, видишь ли,
не говорил; όρατε, μηδείς γινωσκέτω NT смотрите,
чтобы ниьто не узнал; συ όψει NT смотри сам, т. е. это
твоя работа.
"Opfr/jXc^ и Όρβηλός ό Орбел {горная цепь в сев.-
вост. Македонии, на границах Фракии) Her.
δργά ή дор. = οργή.
δργάζω [έργον] 1) разминать, мять (πηλόν Soph.,
Arph.): ό κηρός ώργασμένος Piat. размятый, т. е. мягкий
воск; 2) выделывать (sc. τά δέρματα Her.).
δργαίνω (aor. ώργανα) 1) раздражать, сердить,
выводить из себя: και αν πέτρου φύσιν σύ γ' όργάνειας
— ν. Ι. όργήνειας Soph. ты и камень мог бы вывести
из себя; 2) раздражаться, выходить из себя Soph.: о.
τινί Eur. сердиться на кого-л.
οργανικός 3 1) служащий орудием, т. е.
инструментальный, органический: τά οργανικά (μέρη) Arst. органы
тела; 2) механический, машинный (όργανικαί και μηχα-
νικαί κατασκευαί Piut.); 3) перен. механический,
бездушный, низменный (αϊ όργανικαί άρεται, sc. των δούλων Arst.);
4) способный воздействовать (ό ό. εις τά πλήθη λόγος Piat.).
δργανοκώς 1) в качестве вспомогательного орудия,
в виде средства (τά μεν άναγκαιον, τά δε ό. Arst.); 2) с
помощью орудия или органа (κινειν Arst.).
δργάνιον (ά) τό (небольшое) орудие, принадлеж*
ность (κώμων Anth.).
δργανον τό 1) орудие, средство, инструмент,
прибор, приспособление: πολεμικά όργανα Piat. военное
снаряжение; τά ιατρικά όργανα Piat. врачебные
инструменты; τά ναυτικά όργανα Piat. мореходные принадлежности;
όργανα περί γεωργίαν Piat. земледельческие орудия;
όργανα χρόνου Piat. (о небесных светилах) орудия
времени; απάντων κακών δ. Soph. (об Одиссее) орудие
всяческих преступлений; 2) музыкальный инструмент (δι'
οργάνων κηλεΐν ανθρώπους Piat.); 3) анат. орган (τά πο-
ρευτικά όργανα, όργανα προς έργασίαν της τροφής, τό δ.
τό περί τήν άναπνοήν Arst.); 4) материал: δ. έν δρεσι
piat. материал в горах, т. е. лес; 5) произведение:
λαινεα Άμφιονος όργανα Eur. каменные творения Ам-
фиона, т. е. стены Фив.
δργανο-ποιΓα ή изготовление орудий piat.
δργανο-ποιός 2 изготовляющий орудия Diod.
δργανος 3 деятельный или производящий,
созидающий (χειρ Eur.).
δργανόω снабжать орудиями, наделять средствами,
оснащать (αίσθήσει και λόγω όργανώσθαι προς τήν της
αλήθειας γνώσιν Sext.).
δργάς, άδος ή (sc. γή) 1) плодородная земля,
обильное пастбище ("Ιδης όργάδες Eur.); 2) священный
заповедник (между Афинами и Мегаридой, посвященный
Деметре и Персефоне) ν\\χ\.
δργάω 1) наливаться (соками), набухать, созревать,
поспевать (ό καρπός όργα Her.): ό. άμασθαι Her.
поспевать для уборки; ό. προς τήν άνθησιν Piut. зацветать,
быть в цвету; 2) пылать страстью, находиться в
возбуждённом состоянии Arph.: όργώντες κρίνειν τά
πράγματα Thuc. судить о делах под влиянием страстей;
3) страстно желать, гореть желанием (ό. μαθειν Aesch.;
ό. προς τι Piut.): (χρησμοί), ων άκροασθαι ώς έκαστος
ώργητο (ppf. med.) Thuc. прорицания, к которым каждый
прислушивался в соответствии со своими желаниями;
75*