Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
όπηδ-
— 1182 —
δπλέω
όπηδ- эп.-ион. = όπαδ-.
ό-πηλίκος 3 (t) г£/л£. сколь большой, каких
размеров: όπόσα μέρη πλήθει και όπηλίκα Piat. сколько частей
и каких по размерам.
όπηλιχοσ-οΰν 3 каких бы размеров ни Arst., Diod.
ό-πηνίκα, дор. όπάνίκα (t) adv. relat 1) когда,
как только (ό. αν θεός πλοδν εική Soph.): ό. καΐ δοκοίη
της ώρας Хеп. когда будет сочтено нужным; πηνίκ' εστίν
άρα της ημέρας; — Ό.; Arph. сколько же это времени? —-
Сколько времени, (спрашиваешь)?; 2) так как, поскольку
(ό. έφαίνετο ταύτα πεποιηκώς Dem.).
όπη-οδν adv., тж. раздельно каким бы способом
ни, как бы ни: ουδέν διοίσει αύτφ, ό. των ένθάδε ότιουν
γίγνεσθαι Piat. ему будет безразлично, к чему приведёт
всё то, о чём бы здесь ни говорилось.
βπη-περ adv. куда бы ни, как бы ни: о. — ν. Ι. δποι
περ — είσιν (ή μοίρα) Soph. как бы ни повернулась судьба.
όπη-τΐ-οΰν adv. Piat. = δπηπερ.
όπίας, ου ό (sc. τυρός) (тле. ό. τυρός) творог,
приготовленный на фиговой закваске Eur., Arph.
Ι όπίζομαΐ [δπις] 1) взирать со страхом, т.е. бояться,
страшиться (Διός μην ι ν Нот.); 2) уважать, чтить (μητρός
έφετμήν Нот.): όπιζόμενος Pind. исполненный почтения,
почтительный.
II όπίζομα: pass. к όπίζω.
όπίζω 1) извлекать сок (из деревьев): о λιβανωτός
όπίζεται Diod. сок ливанного дерева вытекает (из
надрезов); 2) заставлять свёртываться, заквашивать (с
помощью фиговой закваски) (γάλα Arst.).
δπΐθ·ε(ν) adv. Нот., Aesch. = δπισθε(ν) Ι.
όποθ'ό-μβροτος 2 переживающий смертных,
посмертный (αυχημα Pind.).
"Οπΐκες ot опики, т. е. оски (италийское племя
в центральной Италии) Thuc.
Όπικία ή Опикия (область опиков или осков) Thuc.
'Οπΐκοί οί Thuc, Arst. =*Όπικες.
Όπΐκός 3 1) опический, т. е. оскский (ή παις Anth.);
2) перен. варварский, грубый Anth.
όπίουρος ό предполож. гвоздь или колышек Arst.
εποπτεύω 1) подсматривать, разглядывать (τινά Нот.);
2) (со страхом) осматривать (πολέμοιο γέφυρας Нот.);
3) высматривать, подстерегать (λάθρη τινά Нот.),
δπος, ΐδος ή (асе. δπιν и δπιδα) 1) возмездие,
мщение, кара (θεών Нот.; αθανάτων Hes.); 2) милость,
благоволение (θεών δπιν αίτειν pind.); 3) почтительный страх,
благоговейное почитание (θεών δπιν εχειν Her.); 4)
почтение, уважение (ξένων Pind.); 5) усердие, рвение Pind.
όπΐσ-οψ,βώ, ους ή отступление, попятное движение
Soph.
Ι ίπ&σβ·ε(ν), эп.-поэт. тж. δπΐθ·ε(ν) adv. 1) сзади,
позади (καταλειπειν Нот.; επεσθαι Aesch.): ποιήσασθαι δ.
τον ποταμόν Хеп. оставить реку позади себя; τα δ. Хеп.
тыл; εις τουπισθεν Eur. назад; 2) после, впоследствии
(ταύτα δ' δ. άρεσσόμεθα Нот.): οί δ. λόγοι Her.
последующие разделы (книги).
II δπ&σθ·ε(ν) ρ гаер, cum gen. сзади, позади (δίφροι
Нот.; της θύρης Her.): γνώμης πατρώας δ. έστάναι Soph.
отступать перед волей отца.
όποσίΗδοος 3 (ΐδ) Anth. = οπίσθιος.
όπίσίΚος 3 и 2 задний, тыльный (σκέλεα Her., Хеп.).
όπ&σθ·ο-βάμων2, gen. όνος (ä) пятящийся назад (πά-
γουρος Anth.).
όπισθ·ο-βάτης 2 (α) вскакивающий сзади Anth.
όποσθ·θ-βρΖθ·ής 2 утяжелённый сзади (έγχος Aesch.).
όπ&σθ·ό-γραφος 2 исписанный на обороте (βιβλίον
Luc).
όπ&σθ·ό-δετος 2 завязанный сзади (ιμάντες piut.).
Ι όπ&σθ·ό-8ομος 2 находящийся в задней части дома
(στήλαι Poiyb.).
II όποσθ·όδομος ό внутренняя часть дома или
внутренняя часть храма (Паллады-Афины в афинском
Акрополе, служившая государственной сокровищницей
и казнохранилищем) Arph., Dem., Luc, Plut.
όπ&σθ·6-κεντρος 2 имеющий жало сзади (sc. τα
έντομα Arst.).
ότ^σθ-ο-νόμος 2 пасущийся пятясь назад (βόες Her.).
όποσθΌ-νυγής 2 колющий сзади (κέντρον Anth.).
όπ&σθ·ό-πους, ποδός ό и ή следующий сзади, т. е.
Слуга Aesch., Eur.
όποσθ·ο-σφενδόνη ή задняя часть сфендоны
(женского головного украшения) Arph.
όποσθ-ό-τονος о мед. опистотонус, судорожное
сведение мышц назад Piat.
όποσθ·-©υρητικός 3 испускающий мочу назад (λύγξ
και λέων Arst.).
όπισθ·ο-φ\)λακέω быть в тыловом охранении, быть
в арьергарде Хеп., Plut.
όπίσθ·©-φ\)λακία ή тыловое охранение, арьергард
Хеп.
Ι όποσθ-ο-φύλαξ, ακος ό солдат арьергарда Хеп.
II άπισθ-οφύλαξ, ακος adj. находящийся в
арьергарде (όπλΐται Хеп.).
όπίσσω adv. эп. = οπίσω.
όπίστατος 3 самый задний, тж. последний или
крайний Нот.
Ι οπίσω (ι), эп. όπίσσω, в прозе τ6 ό., in crasi
τούπίσω adv. 1) сзади, позади (λείπειν τι Нот.); 2)
назад (φεύγειν Her.; ελκειν τάς ήνίας Piat.; εις τα ό. άπέρ-
χεσθαι NT); 3) обратно (άναπλώσαϊ Her.): έν τη ό. κομιδη
Her. на обратном пути; 4) опять, вновь: σφραγιζειν λύειν
τ' о. Eur. запечатывать и вновь вскрывать; 5) потом,
впоследствии, после (Τρωαι δε μ' ό. πασαι μωμήσονται
Нот.): νοησαι άμα πρόσω και ό. Нот. подумать сразу и
о прошлом и о будущем; οί ό. λόγοι Her. последующие
разделы (сочинения).
II οπίσω ρ гаер, cum gen. позади или после (о о. μοα
ερχόμενος NT).
βπλα τά ρ Ι. κ δπλον.
όπλάριον (α) τό небольшой щит piut.
όπλέω эп. (только impf, ώπλεον) == οπλίζω.