Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
δνοματοκόν
— 1179 —
έξύβάφον
мый; 2) славный, знаменитый, замечательный (τέμενος
Her.; άνδρες Piat.; μάχη Piut.): ονομαστά πράττε ι ν Eur.
пользоваться славой.
ονοματικών τό грам. имя существительное.
όνοματ(ο)-β сложи, словах — όνομα.
όνοματο-γραφία ή записывание имён Sext.
όνοματο-θ'έτης, ου о создатель или творец
наименований Plat.
όνοματο-λόγος ό piut. = όνομακλήτωρ.
όνοματο-ποίέω 1) создавать имена, придумывать
наименования Arst.; 2) создавать названия путём
звукоподражания: όνοματοποιηθεισαι λέξεις Sext.
звукоподражательные слова.
ονοματοποιία ή грам. 1) словотворчество; 2) поздн.
звукоподражание.
όνοματ-ουργός ό piat. = όνοματοθέτης.
όνομάτ-ώδης 2 похожий на название, имеющий
характер имени: λόγος о. Arst. номинальное высказывание,
т. е. определение через раскрытие того, что
содержится в самом названии.
δνος о и у\ I) осёл, ослица (βραδύς ώσπερ δ. Arph.;
των δνων ύβριστότερος Xen.): 6. άγριος Хеп. дикий осёл,
онагр; δ. έν πιθήκοις погов. Men. осёл среди обезьян
(о крайней неповоротливости); δνου σκιά погов. Piat.
тень осла, т. е. сущий вздор, пустяки; άπ' δνου πεσειν
piat. или καταπεσειν погов. Arph. свалиться с осла, т. е.
потерпеть провал, «сесть в лужу»; καθησθαι δνον
погов. Piat. сидеть ослом (о проигравшем участнике игры
в мяч); 2) «ослик» {разновидность трески) Arst.; 3)
мокрица Soph., Arst.; 4) тех. ворот, лебёдка Her.; 5)
верхний жёрнов (δ. άλέίης Xen.); 6) кубок, чаша Arph.;
7) астр. Ослы (звёзды γ α δ в созвездии Рака): δνων
φάτνη Theoer. Ясли Ослов (звёздное скопление между
звёздами γ и δ в созвездии Рака).
δνοσαί эп. 2 л. sing, praes. к δνομαι.
Όνόσανδρος о Оносандр (философ платоновской
школы, серед. I в. н. э„ автор сочинения Στρατηγικός
г- о тактике войны).
όνο-σκελής 2 с ногами (как у) осла, ослоногий Luc.
ϋνοσμα, ατός τό бот. предполож. огуречник Pim.
ÜVOtfO imper. к δνομαι.
όνοσσάμένος эп. part. aor. κ δνομαι.
όνόσσεσθ-at эп. inf. fut. κ δνομαι.
όνοστός 3 [adj. verb. κ δνομαι] презренный,
негодный (δώρα Her.)·
δνοτάζω тж. med. с презрением или с негодованием
отвергать (σύμβολον НН; γάμον Aesch.).
όνοτός 3 Pind. = όνοστός.
"Ονουφος ή Онуфис (главный город Όνουφίτης
νομός) Her.
Όνουφίτης νομές ό Онуфитский округ (в нильской
Дельте) Her.
όνο-φορβός о пастух ослов, ослятник Her.
Όνόχωνος ό Онохон (приток р. Энипей,
впадающей в Пеней) Her.
δντα τά [pl. κ δν III] подлинно сущее, истинное
бытие Plat.
δντως adv. действительно, подлинно (δ. τε και
αληθώς piat.): τά δ. αγαθά Piat. подлинные блага.
όνυμ- эол.-дор. = όνομ-.
δνυξ, υχος ό (эп. dat. pl. όνόχεσσι) 1) ноготь (οι
δνυχοι τών δακτύλων Arph.): έξ απαλών ονύχων Piut. с
младых ногтей, т. е. с раннего детства; έκ κορυφής ές
άκρους (или νεάτους) δνυχας Anth. с головы до кончиков
ногтей; εις δνυχα άφικνεΐσθαι Piut. доходить до ногтя,
т. е. подвергаться проверке ногтем (о скульптурных
работах, тж. в знач. погов.), заканчиваться
(тщательной) отделкой; ή δι' δνυχος δίαιτα Piut. утончённый
образ жизни; δνυχας έπ' άκρους στάς Eur. стоя на
цыпочках; 2) коготь (δνυχοι α'ιετου Нот.; δνυχοι λεόντων
Pind.): όδουσι και δνυξ ι και πάση μηχανή погов. Luc.
зубами и когтями и всеми средствами; 3) копыто (sc.
του ίππου Хеп.): τό πτανου πώλου δ. Anth. копыто
крылатого коня, т. е. Пегаса; 4) острый выступ (δ. πετραίου
λίθου Eur.); 5) крюк, лапа (της άγκυρας Piut.); 6) оникс:
Σαρδώος δ. Luc. сардоникс.
όνύχΐνος 3 (υ) сделанный из оникса (δελτάρια Piut.).
όνύχοον (υ) τό КОГОТОК Arst.
όν-ώδης 2 1) как у осла, ослиный (τά ώτα Arst.):
ό. την χρόαν piut. цвета ослиной кожи; 2) достойный
осла, тупоумный (φιλοπλουτια Piut.).
δνωνος, ιδος ή (асе. δνωνιν) бот. ононида, воловья
трава (Ononis arvensis) Piut.
όξ-άλμη ή уксусный рассол Arph.
όξέη ион. = όξεΐα Ι.
Ι όξεΐα / κ οξύς.
II όξεΐα ή (sc. προσωδία) грам. острое ударение.
οξέως 1) быстро, скоро (τά παραγγελλόμενα δέχεσθαι
Thuc); 2) зорко (όραν Piut.); 3) чутко, тонко (αισθάνε-
σθαι Piat.).
όξηρός 3 уксусный, предназначенный для уксуса
(κέραμος Anth.).
Ι όξινης, 00 (ι) adj. m 1) кислый, терпкий или
острый (χυμός Piut.); 2) угрюмый, брюзгливый (θυμός Arph.)
II όξινης, ου ό 1) (sc. οίνος) прокисшее или кислое
вино Piut.; 2) (sc. άνήρ) брюзга, ворчун Arph.
όξίς, ίδος ή 1) уксусник (ό. χαλκή Arph.); 2) оксида
(разновидность краба) Arph.; 3) Arph. = όξύβαφον.
δξθς, εος τό 1) ВИННЫЙ уксус Aesch., Piut.; 2) кислый
напиток, квас (δ. έψητόν άπό τών φοινίκων Xen.);
3) брЮЗГа (άνήρ δ. Theoer.).
όξυ- в сложн. словах = οξύς.
Ι όξύ η κ οξύς.
II όξύ adv. = οξέως.
III όξύ τό острый конец, острый край (της καρδίας,
του φου Arst.).
όξύα, ион. όξύη ή доел. бот. бук, перен. буковое
копьё Eur.
όξύ-βαφον (υ) τό 1) уксусник Arph.; 2) соусник Arph.;
3) оксибаф (мера жидкостей = 0,0684 л).