Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
όμοοόβοος — 1172 — όμόκαπος
όμ©θό-β&ος 2 ведущий одинаковый образ жизни
(όρχεις Arst.)·
όμθ6θβίοτος 2 Arst. = όμοιόβιος.
όμοοο-γενής 2 одинакового происхождения, одного
рода Arst., Plut.
δμοιο-είδής 2 одинакового вида, похожий по виду
(τtv ι isoer.).
Sjiotot или δμοΐοί οι.(β Лакедемоне) равноправные,
т. е. полноправные граждане Хеп.
όμοιο-μέρεία ή одинаковость частей, (качественная)
ОДНОРОДНОСТЬ: at όμοίομέρείαΐ Anaxagoras ар. Plut. et
Diog. L. гомеомерии, качественно однородные частицы
(из которых состоит каждый из качественно
обособленных элементов материального мира).
όμοοο-μερής 2 состоящий из однородных частиц
{σώματα Arst., Plut.).
6{10ίΟ-{10ρφ0ζ 2 СХОДНЫЙ ПО форме Diog. L.
6{iotov и 8{ioca, ош. δμοΐον и όμοια aßfo. 1)
подобно, так же точно: όμοια τοις μάλιστα Her. не хуже
кого бы то ни было; όμοιον ώστε οίδμα Soph. словно
вздувшаяся волна; 2) в равной мере: δμοια χέρσον και
θάλασσαν έκπερών Aesch. объехав как сушу, так и море.
δμο&θ-πάθ·ε&α (πα) ή тж. pl. 1) сходство чувств
или настроений, одинаковая восприимчивость Arst., Plut,;
2) одинаковость, однородность (της φύσεως Diod.).
δμο^ο-παθ'έο) питать сходные чувства, относиться
с сочувствием (τινι Arst., Plut.).
όμο^-παί^ής 2 находящийся в одинаковом состоя-
нли, похожий (τινι Plat., Plut., NT).
δμοιο-πρεπής 2 похожий на вид, сходный по
внешности (τινι Aesch.).
όμοοό-πτερος 2 имеющий сходное оперение
(όρνιθες Arst.).
δμοοό-πτωτος 2 стоящий в одном и том же
падеже, сходный по надежной форме (ονόματα Plut.).
δμο&ος, ион. и староатт. όμοιος, эп. δμοίΐ'ος, эол.
ΰγ,οιοζ 3, редко 2 1) похожий, сходный, подобный:
θείειν άνεμο ισ ι ν όμοιοι Нош. (кони), на бегу подобные
.ветрам; ό δ. τω όμοίω φίλος погов. Plat. свой своему
«(поневоле) брат; κόμαι Χαρίτεσσιν ( = ταις των Χαρίτων
κόμαις) όμοΐαι Нот. кудри как у Харит; δέμας άθανά-
τοισιν ό. Нот. осанкой подобный бессмертным; όμοιοι
ήσαν θαύμαζε ι ν Хеп. они как будто удивлялись; 2) рав-
шый, одинаковый, один и тот же, такой же: όμοΐον
ήμΐν Ισται Her. для нас (это) будет безразлично; το
•όμοιον άνταποδιδόναι Her. оказать услугу за услугу; την
•όμοίην (sc. χάριν или δίκην) (άπο)διδόναι Her. отплатить
тем же; ταύτα о. εΐ οιόσπερ και τάλλα Хеп. в этом ты та-
<кой же, как и во всём прочем; έκ του ομοίου, έκ των
ομοίων и έν τω όμοίω Thuc. etc. таким же образом, так же точ-
.но, в равном положении или безразлично; εν και δμοιον
Plat. одно и то же; δ. και 'ίσος Her. совершенно равный;
*см. тж. όμοιοι; 3) взаимный (νεικος Нот.); 4)
являющийся уделом всех, всеобщий (πόλεμος, θάνατος, γήρας
£iom.); 5) всё tot же, неизменный (αεί ό. ει Plat.);
6) подходящий, соответствующий, пригодный: ή πάνθ'
όμοια πας άνήρ αύτω πονεΐ Soph. всякий делает всё то,
что ему нравится; τοισι έπεσι τα έργα παρέχεσθαι
όμοια Her. (вавилоняне увидели, что) дела (Зопира)
соответствуют (его) словам. — См. тж. όμοιον.
όμοιο-σχημονέω быть сходным по форме или
сохранять прежний ВИД Arst.
δμοοο-σχημόνως одинаково по форме Arst.
δμοοο-σχημοσύνη ή сходство по виду или по
форме Arst.
δμοοο-σχήμων 2, gen. όνος схожий по форме или
по виду Arst.
δμοίΟ-ταχ&ς с такой же скоростью (κινεισθαι Arst.).
δμοοο-τέλευτος 2 сходный по окончанию, тж.
рифмующийся Arst., Sext.
δμοιότης, ητος ή тж. pl. сходство, подобие: όμοιό-
τητι είναι κατά τι Plat. сохранять сходство с чём-л.;
εις ομοιότητα τινι piat. по подобию кого-л., в
подражание кому-л.; καθ' ομοιότητα Arst. на основании
сходства, по аналогии, NT подобным (же) образом.
δμοοό-τροπος 2 ведущий похожий образ жизни,
похожий по характеру, схожий (τινι Thuc).
δμοοο-τρέπως сходным образом, так же точно (о.
TtVt Thuc, Plut.).
δμο^ό-χροοα ή сходство по цвету, одноцветность
Arst.
δμο&έω (inf. aor. pass. όμοιωθηναι — эп. όμοιωθή-
μεναι) тою. med. 1) делать похожим: ό. εϊδωλόν τινι
Eur. создать чьё-л. изображение; 2) уподоблять,
приравнивать (πάν παντί Plat.; όμοιωθηναι τινι κατά πάντα
NT): όμοιωθήμεναί τινι Нот. равнять себя с кем-л.;
3) выравнивать, сглаживать, сравнивать (χουν τω άλλω
χώρω Her.); 4) приспособлять, приноравливать (τι προς
τα παρόντα Thuc): όμοιεύμενοι έκείνοισι Her. в
подражание им.
ομοίωμα, ατός τό 1) подобие, изображение, образ
Plat., Arst. etc.; 2) подобие, сходство (έν όμοιώματί
τίνος NT).
ομοίως сходным образом, подобно, в равной
степени, так же (точно): ουκ ό. έκείνω Her. не в такой
степени, как он; ευνους τοις μάλισθ' о. Dem.
чрезвычайно благожелательный; έπίσταμαι λέγειν όπου δει σιγαν
θ' ό. Aesch. я знаю, где говорить, но также и (где)
молчать; ό. μεν τέκτων, ό. δε χαλκεύς piat. будь то
строитель, будь то медник.
δμοέωσος, εως ή 1) уподобление (τινι piat.); 2)
подобие, сходство Arst. etc.
δμοίωτίκές 3 делающий похожим, уподобляющий
(μετάβασις Sext.).
όμοοωτ&κως путём уподобления или
воспроизведения Sext.
δμό-καπνος 2 вдыхающий тот же дым, т. е.
греющийся у того же очага (Arst. — υ. Ι. όμόκαπος).
δμό-καπος 2 [κάπη] питающийся вместе, т. е.
вместе живущий (Arst. — ν. Ι. όμόκαπνος).