Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
μάντευμα
— 1052 —
μάραυγέω
μάντευμα, ατός τό предсказание, прорицание,
оракул (μαντεύματα Πύθια Pind.; μ. θεοδ Eur.; μ. θεήλατον Soph.;
μ. πυθόχρηστον Aesch.).
μαντεύομαί 1) прорицать, предсказывать, пророчить
(θάνατον τινι Нот.); 2) (об оракуле) вещать,
предписывать: impers. έμαντεύθη Her. было предписано; τα με-
μαντευμένα Her. веления оракула; 3) догадываться,
предполагать, заключать (τεκμηρίοισιν Aesch.): δοκώ γέ μοι
ού κακώς μαντεύεσθαι Piat. мне кажется, что я не ошибся
в своей догадке; τί μαντευτέον; piat. что (именно)
следует предположить?; 4) вопрошать оракул (περί τίνος
Her., υπέρ τίνος Eur. и τι piat.): ές Δελφούς έλθών έτόλ-
μησε τούτο μαντεύσασθαι Piat прибыв в Дельфы, (Хе-
рофонт) решился обратиться к оракулу со следующим
вопросом; 5) (о собаке) обонять, чуять (άρτον Theoer.—
ν. Ι. άρκτο ν).
μαντευτική ή (sc. τέχνη) искусство прорицания,
пророческий дар piut.
μαντευτός 3 возвещённый, указанный оракулом
(γόνος Eur.): δσπερ αύτω μ.ην Хеп. который был ему
предписан оракулом.
μαντηϊ- ион. = μαντει-,
μαντοκή ή (sc. τέχνη) Her., Piat, Trag. = μαντευτική.
μαντικός 3 1) прорицательский (κλέος Aesch.;. θρόνοι
Aesch.); 2) пророческий (λόγοι Piat.); 3) наделённый
пророческим даром, вещий (οι κύκνοι Piat.).
μαντικώς пророчески (ειπείν piat.).
Μαντΐνέες οι ион. = Μαντινεΐς.
Μαντινεία (τΐ), эп.-ион. Μαντΐνέη,^. Μαντινέα
ή Мантинея (город в вост. Аркадии, место сражения
между фиванцами и лакедемонянами в 362 г. до н. э.)
Thuc, Хеп. etc.
Μαντΐνεΐς, ион. Μαντΐνέες, староатт. Μαν-
τΐνής ot Her·. Xen· etc. pl. κ Μαντινεύς.
Μαντΐνεύς, έως ό житель или уроженец Мантинеи
Plut.
Μαντΐνηζ οί староатт. = Μαντινεΐς.
Μαντΐν^κή ή (sc. χώρα) область Мантинеи Thuc. etc.
Μαντΐνικός 3 мантинейский piat.
μαντΐπολέω заниматься предсказаниями, прорицать
Aesch.
μαντΐ-πόλος 2 предсказывающий будущее,
пророческий, вещий (βάκχη Eur.; 'Απόλλων Luc).
Ι μάντις, εως, ион. ιος о и ή (ίο, иногда ίο)
прорицательница), предсказатель(ница) (μάντεις και χρησ-
μολόγοι Thuc.; οί μάντεις πώς αμφίβολα λέγουσιν Arst.):
ουδείς μ. των μελλόντων Soph. никто не может
предсказать грядущее.
II μάντος, εως ή зоол. кузнечик или богомол (Man-
ÜS religiosa) Theoer.
Μαντίσοος о Мантисий, «Вещий» (прозвище поэта
Налликтёра) Anth.
μαντιχώρας, ου ό = μαρτιχόρας.
μαντοσύνη, дор. μαντοσύνα (υ) ή Нот., Pind. =
μαντευτική.
μαντόσΰνος 3 прорицательский, пророческий,
вещий (κέλευσμα, θεού άνάγκαι Eur.).
μαντφος 3 piut., Anth. = μαντειος.
μανυ- дор. = μηνυ-.
μαν-ώδης 2 негустой, редкий, жидкий (ούρα Arst.).
μανως редко (δσω προσωτέρω, τοσωδε μανότερον Xen.).
μάνωσος, εως (α) ή разрежение Arst., Piut.
Μάξυες οί максии (племя в Ливии) Her.
μάομαι, стяж. μώμα& (ρf. со знач. praes. μέμονα
и μέμαα, in f. pf. μεμονέναι; part: praes. μώμενος, pf.
μεμαώς — gen. μεμάώτος и μεμδίότος; imper. praes. μώσο,
3 л. sing, imper. pf. μεμάτω) желать, стремиться,
намереваться: σίτω έπιχειρήσειν μεμαώτες Нот. томясь
желанием начать трапезу; μεμαότε άλκης Нот. (оба Эанта),
горящие отвагой; πή μέματον; Нот. что вы замышляете?
(доел, куда вы обе стремитесь?); μεμαότες έγχείησιν
Нот. готовые ринуться с копьями; τάδε μώμενος Soph.
отважившись на это.
μαπέεον эп. Hes. in f. aor. 2 κ μάρπτω.
Μαράγανδα τά piut. ν. Ι. = Μαράκανδα.
μάραγδος (μα) ό Men. = σμάραγδος.
μάραγνα ή бич, плеть Aesch., Eur.
μάραθ·ον (μα) τό укроп Dem.
Μάραθ·ος ό Мараф (сын Эпопея, царя сикионскогоу
давший, по преданию, своё имя деревне Марафон) Piat.
ΜαράθΌυσσα (ρά) ή Марафусса (остров близ Кла-
ЗОМен) Thuc.
Μαραθ*ών, ώνος ό, Pind. ή Марафон (селение на
вост. побережье Аттики; место сражения в 490 г.
до н. э. между персидскими и афинскими войсками)
Нот., Aesch. etc.
Μαραθ*ώνά-δε adv. в Марафон Dem.
Mapafrtovt adv. в Марафоне или у Марафона Arph.,
Dem.
Μαραθώνιος 3 марафонский Piut.
μαράθ-ωνο-μάχης, ^υ и μαραθ-ωνο-μάχος (αχ) ό
марафонский воин,,т. е. храбрый боец Arph., Diog. L.
μαραίνω (pf.pass. μεμάρασμαι и μεμάραμμαι) 1)
тушить, гасить (αίνορακιήν нн); pass. гаснуть, затухать,
замирать (φλόξ έμαράνθη Нот.; μαραίνεται, ή κίνησις
Arst.): τό νοειν μαραίνεται Arst. рассудок слабеет; πνεύμα
μαραίνεται Piut. ветер затихает; 2) изнурять, иссушать»
истощать (νόσος μαραίνει με Aesch.); губить, уничтожать
(τινά διώγμασι Aesch.; ψυχήν Piat.); 3) pass. увядать
(δάφναι μεμαραμμέναι Piut.); 4) (о реках) пересыхать
(του θέρεος Her.); 5) перен. сохнуть, чахнуть, угасать,
гибнуть (νόσω Eur.).
Μαρακάδαρτα τά piut. = Μαράκανδα.
Μαράκανδα τά Мараканды (столица Согдианы, ныне
Самарканд) Plut.
μάραν<πς, εως (μα) ή 1) затухание, угасание (πυρός
Arst.); 2) иссякание, истощение, исчезновение (ύδατος
Arst.).
μαρασμός ό мед. = μάρανσις.
μαρ-αυγέω терять зрение, слепнуть Piut.