Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
οίνοδότας
— 1159 -
Οϊνωψ
-οίνοδότας, ά δ дор. = *οινοδότης.
*οίνο-δότης, до;?, οίνοδότας, α ό податель вина,
дарящий вино (Βάκχος Eur.).
Οινόη ή Эноя (1. дем в атт. филе Ίπποθωντίς
Her., Thuc; 2. дем в атт. филе Αίαντίς Luc.; 3.
укреплённый город на Коринфском перешейке Хеп.).
οίνο-κάπηλος о виноторговец Sext.
, οίνό-ληπτος 2 опьянённый вином, пьяный piut.
Οινόμαος 6 Эномай (царь Писы в Элиде, сын
Арея, отец Гипподамии, родоначальник Атридов) Pind.,
Eur.
οίνό-μελο, ΐτος τό смесь вина с мёдом Poiyb., piut.,
Anth.
οίνόομαο (aor. φνώθην, pf, φνωμαι и οΐνωμαι)
напиваться допьяна, пьянеть, хмелеть: οίνωθεις Soph.,
Piut., ώνωμένος Aesch. и οίνωμένος Her. etc. пьяный.
οίνοπέδη ή Anth. = οινόπεδον.
Οίνό-πεδον τό ВИНОГрадник Нот., Theoer., Piut.
οίνό-πεδος 2 поросший виноградом, виноградный
(άλω ή Нот.).
οίνο?πέπαντος 2 созревший для винодельческой
обработки, т. е. зрелый (βότρυς Anth.).
Οίνοπία ή Энопия (древнее название Эгины) Pind.
Οίνοπίδης, ου ό Энопид (1. сын Энопа, т. е. Έλε-
νος Нот.; 2. родом из Хиоса у астроном и математику
предположи современник Анаксагора Piat.).
οίν-οπίπης (πι) adj. m жадно смотрящий на вино,
бросающий умильные взгляды в сторону вина (Arph. —
ν. Ι. οίνοπότιδες).
Οίνοπίων, ωνος ό Энопион (сын Вакха или Рада-
манта, миф. царь Хиоса) Piut., Luc.
oivo-πλάνητος 2 (ά) отуманенный вином,
опьянённый (κυλίκων άμιλλα ι Eur.).
οίνο-πληβ·ής 2 изобилующий вином (Συρίη, Нот.).
οίν.ο-πλήξ, πληγος ad], одурманенный вином,
напившийся допьяна (τέραμνα Anth.).
οίνο-ποιέω приготовлять вино Piut.
οίνο-ποιΓα ή приготовление вина, виноделие Diod.
οίνο-ποσία ή потребление вина Arst.
οίνο-ποτάζω пить вино нот., Апасг.
olvo-ποτήρ, ηρρς о пьющий вино нот.
οίνο-πότης, ου о бражник, пьяница, гуляка Апасг.,
Poiyb. % NT.
οίνο-πότις, ΐδος ή пьющая вино, пьянствующая
Женщина Arph., Апасг.
οίνο-πωλέω торговать вином Arst.
οίνο-πώλης, ου ό виноторговец Arst.
οίνος ό 1) вино (μέλας, ερυθρός, αΐθοψ, ηδύς,
παλαιός Нот.): εν οΐνω и έν τοις οΐνοις piat.» παρ' ο'ίνψ
Soph. или παρ' οΐνον Хеп. за чашей вина; μετά παιδιας
και οίνου Thuc. в состоянии веселья и в пьяном виде;
οι. φοινικήϊος Her. пальмовое вино; 2) брага, пиво (οΐ.
έκ κριθών Her,).
οίνο-τρόφος 2 выращивающий, т. е. производящий
вино (ομφαξ Anth.).
Οίνους, οΰντος Энунт (1. ή OL, город нар. Энунт
Poiyb.; 2. ό Ol., река в Лаконии, приток Эврота Poiyb.,
Piut.).
Οίνοΰσσαι, ων αϊ Энуссы (группа из пяти
островов, между Хиосом и побережьем М. Азии) Her., Thuc.
οίνοΰττα ή [атт. f κ *οίνόεις «винный»] энутта
(1. пирог или каша из ячменя на масле и вине Arph.;
2. неизвестный нам вид ядовитого растения Arst.).
οίνο-φαγί α ή поглощение пропитанной вином пищи
Luc.
οίνο-φλΰγία ή опьянение или пьянство Хеп., Arst.,
Piut., NT.
οίνό-φλυξ, φλΰγος ad], преданный пьянству,
пьянствующий Хеп., Plat., Arst.
Οινόφυτα таЭнофиты (город в ЮЖН. Беотии, на
левом берегу р. Асоп; здесь в 456 г. до н. э? афиняне
одержали победу над беотийцами) Thuc, Arst.
οίνο-χαρής 2 радующийся вину Anth.
Οίνο-χάρων, οντος ό Энохаронт, «Винный Харонт»
(прозвище Филиппа Македонского, намекающее на то,
что он, посредством отравленного вина* переправлял
Своих врагов, как Харонт, в царство теней) Anth.
οίνοχοεύω лот. = οίνοχοέω.
οίνο-χοέω (impf, ψνοχόουν— эп. οίνοχόουν и έωνο-
χόουν; эп. part. οίνοχοευντες = οίνοχουντες; inf.aor. otvo-
χοησαι) 1) служить виночерпием, наливать вино (θεοΐς
Нот.); 2) отмечать винными возлияниями, праздновать
с чашами вина (οίνοχοεΐται περί Νίξον έιπνίκια Piut.);
3) наливать, цедить (νέκταρ Нот.); 4) перен. отпускать
широкой струёй, т. е. щедро предоставлять (άκρατον
τοις πολίταις έλευθεριαν piut.).
οίνο-χόη ή ковш для разливания вина Hes., Eur., Thuc.
οίνο-χόημα, ατός τό разливание вина: οι, παρέχειν
τινί Piut. угощать кого-д. вином.
о1^0~у(6о^ 0 виночерпий Нот., Her., Eur., Plat. etc.
οίνό-χυτος 2 (о вине) налитый, нацеженный; πώμα
οίνόχυτον Soph. кубок вина.
οίν-οψ, οπος adj. 1) цвета вина, т. е. тёмный или
потемневший (πόντος Нот.); 2) красновато-рыжий,
гнедой (βους Нот.).
Οΐνοψ, οτζος о Эноп (житель Итаки) Нот.
Οίνωαΐ^ς (асе. cv) adj. f чтимая в Эное (Οινόη 1)
(эпитет Артемиды) Eur.
οίν-ώδης 2 1) похожий на вино (χυμός Arst.); 2)
имеющий вкус вина (καρποί.Piut.).
οίνων, ώνος ό винный погреб Хеп.
Οίνώνη, дор. Οίνώνα ή Pind. = Οίνοπία.
©ίν-ωπός 2 U 3 Theoer., Eur., Arst., Piut. = οΐνοψ.
ο'ίνωσος, εως ή небольшое опьянение, лёгкий хмель
Piut.
Οίνωτρία, ион. Οίνωτρίη ή Энотрия (общее
название для Лукании и Бруттия) Her., Arst.
Οίνωτροί οί жители Энотрии, энотрийцы Arst.
οίνώψ, ω^ος adj. soph. = οΐνοψ.
, Οΐνωφ, οπός о нот. = Οΐνοψ.