Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
οβκητήρ
— 1156
λεως piat.); 4) местопребывание, обиталище: κατασκαφής
ot. Soph. подземная обитель, т. е. могила; 5) населённая
область, край Arst.; 6) звериная нора, логовище (των
θηρίων Xen.); 7) гнездо (τών όρνέων Arst.).
- οίκητήρ, ηρος ό житель, жилец (τόπω«ν Soph.).
1 οίκητήροον τό жилище, жильё Eur., Arst., Piut., nt.
οίκητής, ου ό soph., piat. — οίκητήρ.
οίκητικός 3 имеющий (постоянное) жильё, оседлый
(ζωα Arst.).
οίκητός 3 населённый, обитаемый (χώρος Soph.).
οίκήτωρ, ορός ό 1) житель, жилец (γης, άντρων
Aesch.; χθονός Soph.); 2) поселенец, колонист Thuc. etc.
οικία, ион. οίκίη ή 1) строение, здание (οικίας οίκο-
δομέειν Her.); 2) дворец (της Καίσαρος ντ); 3) дом,
домашний очаг: κατ' οίκίαν Piat. дома; ιδία και κατ'
οικίας Piat. в частной и семейной жизни; 4) семья, род:
*κκίης άβαθης Her. из знатного · рода; 5) домашнее
хозяйство (την οίκίαν διοικεϊν Piat.); 6) собир. домочадцы
"(ή δλη ot. piat.).
Ι οικιακός 3 домашний pmt.
' II οΙκιακός о домочадец ντ.
οίκίδοον τό, in crasi τψκίδιον (ΐδ) 1) домик piat.,
Arst. etc.; домишко Dem.; 2) башенка (на спине слона)
Polyb.
οίκίζω (ион. aor. ο'ικισα) 1) основывать, строить
■(πόλιν Her., Piut.); 2) заселять, колонизовать (χώρην Her.;
νήσους Thuc, Arst.); 3) селить, поселять Pind.: έν "Αργεί
4>1κίζεσθαι Soph. жить (в качестве приезжего) в Арго-
*се; 4) переселять, перемещать (εις άλλα δώματα Eur.):
τινά αφ' υψηλών βραχυν ot. Eur. низвергнуть кого-л.
с высоты, т. е. лишить кого-л. былого могущества.
οίκίη ή ион. = οικία.
οίκοήτης, ου ό Diog. l. = οΊκέτης Ι.
οίκίον τό [demin. κ οίκος] (почти всегда pl.) Нот.
•etc. = οίκος.
οικίας, εως ή основание колонии или колоний,
колонизация Thuc.
οίκίσκη ή Dem. = οικίσκος.
οικίσκος ό 1) домик или комнатка Dem. etc.; 2)
клетка ДЛЯ ЖИВОТНЫХ Arph.
οικισμός ό основание, постройка (πόλεως piat.).
οίκιστήρ, ήρος ό 1) колонизатор (Αιβύας Pind.);
2) Жилец, житель Aesch.
οίκοστής, ου ό 1) колонизатор (νήσων Her., Thuc
etc.); 2) основатель (πόλεως Piat., piut.).
* Οίκλβέδης, дор. ΌΙ'κλείδάς, ου ό Эклид, сын Экла,
т. е. Αμφιάραος Pind., Aesch.
Όϊκλείης, ους ό нот. = Οίκλης.
Οίκλης, έους, дор. έος ό Экл или Оикл (внук Ме-
лампа, сын Антифата, отец Амфиарая) Pind., Aesch.
оЫО' в сложн. словах = οΐκος.
οίκο-γενής 2 1) родившийся и выросший дома (о
ακόλουθος piat.; κύων Piut.); 2) внутреннего
происхождения (μανία Piut.).
οίκο-δέσπο^να ή хозяйка дома Babr., piut.
οίκο-δεσποτέω 1) управлять домом ντ; 2) астрол.
(о небесных светилах) властно влиять на судьбу Piut.,
Luc.
οίκο-δεσπότης, ου ό (тж. ot. της οικίας ντ)
хозяин дома :ντ.
οίκο-δομέω 1) сооружать, строить, воздвигать
(πυραμίδα, τείχος, γέφυραν Her.; οικίας Piat.; τον νεών Arst.);
2) перен. строить, создавать (φιλικά έργα Xen.; τέχνην
Arph.); 3) назидать, наставлять (πάντα εξεστιν, αλλ' ού
πάντα οικοδομεί.ΝΤ): οικοδομεΐσθαι εις τό ποιειν τι NT
быть поощряемым к чему-л.
οίκο-δομή ή 1) здание, строение (αϊ οίκοδομαι του
ίερου ντ); 2) назидание, наставление (εις αλλήλους ντ);
3) зодчество (Λεσβία Arst. — ν. Ι. οικοδομία).
οίκο-δέμημα, ατός τό сооружение,, постройка,
строение Her. etc.
οίκο-δόμησ&ς, εως ή 1) сооружение, строительство
(ναών Piat.); возведение (τειχών Piat.); 2) постройка,
строение, здание Piat.
οίκο-δομητική ή (sc. τέχνη) строительное искусство
Luc.
Οίκοδομί« ή Thuc, Xen., Piat. = Οίκοδόμησίς.
о\ъоЪощъа τά Piut. = οικοδομική.
οίκο-δομοκή ή (sc. τέχνη) строительное искусство,
зодчество Piat., Arst.
οικοδομικών τό piut. = οικοδομική..
Ι οικοδομικός 3 домостроительный (έργα Arst.).
II οικοδομικός ό строитель, зодчий piat., Arst. ,
οίκο-δόμος ό строитель, ЗОДЧИЙ Her., Xen. etc.
θΐκο-θ·εν adv. 1) из дому (άγειν τι нот.; όρμαν
Thuc): δευρο οι. άφικέσθαι Piat. прибыть сюда из (своего)
отечества; οι. οικαδε Pind. из (одного своего) дома в
другой; 2) у себя дома, на родине: ό οι. piat. домашний,
отечественный, внутренний; οι νόμοι ot ot. Aesch.
местные законы; οι οι. φίλοι Eur. близкие друзья; 3) из
собственных средств, от себя (άλλο έπιθεΐναι и έπ ιδού ναι
Нот.): πόθεν αν λάβοιμι ρήμα; ού γαρ εΐχον ot. Arph.
откуда мне взять (нужное) слово?, у меня ведь нет его;
4) от рождения, по природе (τον νοδν διδάσκαλον έχει ν
Eur.): ψευδείς οι. δόξας έχειν Aeschin. сызмальства иметь
ложные представления.
θίκο-θ·Τ эп. adv.= οίκοι.
οίκοι adv. [αρχ. locat. κ οΐκος] 1) дома: ου νυ και
ύμΐν οι. ενεστι γόος; Нот. разве у вас (самих) нет горя?;
2) на родине, в (своём) отечестве: ή οι. (sc. πόλις) Soph.
родной город; τά οι. Piat., Xen. внутренние дела,
собственные (личные) обстоятельства, частные интересы.
οΐκόν-δε adv. Нот., Hes. = οικαδε.
οίκο-νομέω 1) заведовать, управлять (την οίκίαν
Piat.; θαλάμους πατρός Soph.; med. μεγίστης πράγμασιν
piut.): τά οίκονομούμενα Poiyb. управление; 2) полит.
править, руководить (πολιτεία υπό τίνος οικονομου-
μένη Arst.); 3) (о художнике) обрабатывать (την υλην
Luc).
οίκο-νομία ή 1) заведование домашним хозяйством,