Древнегреческо-русский словарь. Т.2

Древнегреческо-русский словарь: Ок. 70 000 слов. Т.2 / Составил И. Х. Дворецкий. Под редакцией С.И. Соболевского. С приложением грамматики, составленной С.И. Соболевским. - М.: ГИС, 1958

OCR
νυχεύω
— 1143 —
νωχελία
νυχεύω проводить ночь, (του τεταγμένου δίχα Eur.).
νυχΟ·-ήμερον τό ночь и день, сутки NT.
νύχιος 3 (υ) 1) ночной (δνειροι Eur.; φθέγματα Soph.;
ν. ή καθ' ήμέραν Eur.): ν. ήλθε Aesch. он явился в
ночное время; έκτέταται ν. Soph. он вытянулся (словно)
объятый ночным сном; 2) мрачный, тёмный (άλς Eur.;
χάος Arph.): ύπό μέλαθρα νύχια Eur. под мрачные своды
(подземного царства).
νύχος, εος (υ) τό sext. = νύξ.
νώ пот. и асе. dual, л: εγώ.
νφ dat. κ νους.
V-ωδΟς 3 [οδούς] 1) беззубый Arph., Arst., Theoer. etc.;
2) перен. притупившийся (έπιθυμίαι Plut.).
ν-ωδυνία ή 1) отсутствие боли, безболезненность
Theoer.; 2) болеутоляющее средство Pind.
ν-ώδυνος 2 1) не ощущающий боли, безболезненный
{κάματος Pind.); 2) унимающий боль, болеутоляющий
{φύλλον Soph.).
νώθ-εια ή вялость, косность, лень piat., Piut.
ν-ωθ·ής 2 [όθομαι] 1) медлительный, ленивый (δνος
Нот.; ίππος νωθέστερος Piat.; κίνησις Arst.); 2) вялый,
малоподвижный, тупой (ψυχή Piat.; είτε ν., είτε
κατάκοπος Plut.).
νωθ'ρ-ετκθ'έτης 2 лениво принимающийся за дело,
тяжёлый на подъём Arst.
νωθ-ρός 3 1) ленивый, вялый (προς τάς μαθήσεις
piat.; ψυχή Plut.): νωθρά βλέπει ν Anth. смотреть ленивым
взглядом (томно); ν. ταΐς άκοαις NT неспособный
слушать; 2) обессиливающий, расслабляющий, нагоняющий
лень (νότοι Sext.).
νωθ-ρότης, ητος ή лень, вялость (ν. και άβελτερία
Arst., Plut.).
νωθ-ρώς вяло, лениво (ν. και άτόλμως Polyb.; προσπίπ-
τειν Piut.).
νώϊ пот. и асе. dual, κ έγώ.
Vtoiv gen. α dat. dual, κ έγώ.
νωΐτερος 3 (ι) наш с тобою, принадлежащий нам
Обоим Нот.
νωλεμές adv. непрерывно, постоянно, упорно: ν.
άιεί Нот. беспрестанно.
νωλεμέως нот. = νωλεμές.
νώμ«, ατο ион. Emped. = νόημα.
νωμάω 1) распределять, раздавать (κρατήρας πασιν
Нот.); 2) держать в своих руках (βών, άλεισον, σκηπτ-
ρον нот.); 3) управлять, направлять (πόδα νηός Нот.;
δίφρους Pind.; πόλεως οιακα Aesch.): φυγά πόδα νωμαν
Soph. пуститься бежать; вести (παν έπί τέρμα Aesch.);
4) двигать, шевелить (έν αίθέρι πτερόν Anth.): ν. όφρύν
Aesch. глядеть сдвинув брови; 5) наблюдать, следить:
ν. όρνιθας έν ώσι,καί φρεσίν Aesch. слушать и понимать
птиц (о птицегадателях); 6) подстерегать (τινας σιτα
αναιρεομένους Her.); 7) думать, размышлять (τό ν. και
το σκοπειν ταύτόν Piat.): κέρδεα έν! φρεσ! ν. Нот.
носиться с умными мыслями или затевать хитрые
планы.
νώμησος, εως ή наблюдение, обдумывание (σκέψις
κα! ν. piat.)
νφν amm. = νώϊν.
Νώνακρος, ίος ή Нонакрия (город в сев. Аркадии)
Her.
νώνυμνος 2 нот., Hes., pind. = νώνυμος.
V-ώνυμος 2 1) неизвестный, безвестный Нот.,
Aesch., Soph.; 2) не ведающий, не знающий: ουδέ τις εσται
της Σαπφοδς ν. ήέλιος Anth. и не будет такого дня,
который не помнил бы о Сапфо.
Νωρα τά Норы (горная крепость в Каппадокии)
Plut.
νώρίκον τό фриг. Piut. = ασκός.
νωροψ, οπός adj. (только dat. и асе. sing.)
сверкающий, блистающий (χαλκός Нот.).
νωσάμένος ион. part. aor. med. κ νοέω.
νωσ&ς, εως ή ион. = νόησις.
νωτ-άκμων 2, gen. όνος с покрытой бронёю
спиной (καρκίνοι Batr.).
νωτιαίος 3 спинной (άρθρα Eur.; άκανθα Arst.; μυελός
Piat., Plut.).
νωτΐδανός ό нотидан (разновидность акулы с
острым СПиННЫМ ПЛавНиКОМ) Arst.
νωτίζω (только aor.) 1) обращать тыл: προς φυγήν
νωτίσαι Eur. обратиться в бегство; 2) покрывать,
осенять (τινά ερνεσι κατασκίοισιν, sc. κισσού Eur.): πόντον
νωτίσαι Aesch. простереться по морю.
νώτ&ος 2 стяж. piat. = νωτιαίος.
* νώτισμα, ατός τό украшение спины (о крыльях
Сфинкса) Eur. .
νωτο-βατέο) 1) вскакивать на спину Anth.; 2)
взбираться на вершину (ν. τύμβον Anth.).
νωτό-γραπτος 2 с испещрённой спиной Arst.
νωτον τό = νώτος.
νωτο-πλήξ, ί}γος adJ- с побитой спиной Arph.
νωτος ό и νώτον τό тж. pl. 1) спина: κατά νώτα
и κατά νώτου Thuc. сзади, с тылу; πίπτειν έπ! νώτω
Aesch. падать на спину, т. е. терпеть крушение; τά
νώτα έντρέπειν и έπιστρέψαι Her., δούναι и δεϊξαι Piut.
обращать тыл, обратиться в бегство; 2) спина, хребет
(αίγός, δράκοντος Нот.); 3) поверхность (θαλάσσης Нош.;
πόντου Eur.; γαίας Pind.): τά εσπέρα νώτα Eur. западные
края; ό του ουρανού ν. piat. небесный свод; απήνης νώ-
τοισι Eur. на колеснице; τύμβου έπ! νώτω Eur. на
могиле.
νωτο-φορέω нести на спине Diod.
νωτο-φορία ή несение на спине (αϊ κάμηλοι προς
νωτοφορίαν ήσκημέναι Diod.).
νωτο-φέρον τό вьючное животное xen.
νωτο-φόρος 2 несущий на спине, вьючный Хеп.
νωχελής 2 медлительный, вялый, слабый (Ιλλαμψις
piut.): πλευρά νωχελη νόσω Eur. ослабленное болезнью
тело.
νωχελία, ион. νωχελίη ή вялость, лень (βραδυτής
κα! ν. Нот.).