Священноиерей Матфей Андреев, его беседы с безпоповцами и послания к ним

Дружинин В.Г. Священноиерей Матфей Андреев, его беседы с безпоповцами и послания к ним. -С.Петебург, 1908

OCR
II. Первая Бес?да.
(л. 24) Б е с ? д а п о j) и а я: О с и я т і; іі о д и :і 'I. іі и о т и н-
н?й православно іі г.?рі; хр п стіанст'Ьй, и о с»я-
т?й еоборн?іі апостольской церкн?, и о и р о ч и-
с т и х ъ X р и с т о в ы х ъ та іі и а х ъ Т -I; л а п К р < > н и
Господни, и о бог сустав.чоп ном'і> і о ре іі о ко мі.
чпн?, яко есть віченъи нопр ил ага с мі., и и
первой таин'і; сіиітаго крещен іл, и о нричн хь іаіі-
нахъ, и овс?хъ догмат?хъ церковных'!, иі'ііоііі.-
д а н і е м н о г о г р і ш наго с т р а к п и к а с в я іц ен по і о р с :і
М. А. въ л?то 72;-!0 н 1722 ген варя 17 дань.
Благочеетія рачлтелемъ, истинный правил ві.ри и по спя
Т'ЬЙ ЦерКВП ПОборПНКОМЪ. НОИЛЮб.'ПЧШЫМЪ ОТЦОМ'Ь II пратія.М'Ь,
Сіонскішъ чадоіП'. іісімч. ііраносланш.ім'і, хрнотіяномъ радо-
ватися и утворжатпея н і:осіштоватися и поврастата ію спи-
тыхъ благочестпвыхъ отчеекихъ догматах'!., кромі. всякой
еретической скверны п порока '). Благородно честности
пашей, обптельнымъ еобрателем?., большаком-!, и наставником'!.
вашпш>. духовником'і., самочшшымъ учителем'!, и крестнте-
лемъ, и пастиремъ, и вс?мъ ивбрашшком'ь и кріч!тшік(ім'і..
и рабоыъ н рабишш'іі вашимч. во ісші.щеше м во об'і.яімеіііе.
како о свят?й в'Ьр'Ь мудрствуемъ •).
О и с п о в 'іі д а н і п и р а и о с л а в п ы я с и я т м я и іі р ы " і.
Господи ісусе Христе, Сыне Божііі. Вседержителю! Мк.ю-
стивъ буди ми, Владыко, благости Тноея ради п тиаікді.
ми, Святый, проглаголати слово сіе на ноль:!} души моей и
вс?мъ правов?рнымъ послушагощимч..
Глава 1. ('аыпш небо и внуши земле глаголы yen. моихч.,
взносимая отъ души и оі"і> сердца, иснов'Ьдуемаи Mimm нроді.
аггелы и предъ святыми апостолы, и пророки, и святители.
и мученики, и преподобными, предъ святою цорконію Пожіем
') Стнхъ первому лику. '-) Стихъ - лш;у. ') Отца и !Шп:іі:іі..:,;і ім
шего Арс?нія исиов?даніе.