Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при московском университете. 1863. Январь-март. Книга первая

Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при московском университете. 1863. Январь-март. Книга первая. -М., 1863

Содержание

I ИЗСЛѢДОВАНІЯ

II МАТЕРІАЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

III МАТЕРІЯЛЫ СЛАВЯНСКІЕ

IV МАТЕРІЯЛЫ ИНОСТРАННЫЕ

V СМѢСЬ

Актъ усыновленія Вобя сообщ. П.Гундобинъ

Челобитная, поданная 1620 года Царю Михайлу Федоровичу отъ Суздальцевъ на Архіепископа своего, ІосиФа Кіянина, въ разграбленіи у нихъ кожевенъ. Сообщ. Соревнователь В. Борисовъ.

Грамоты XVII столетiя, данныя на поместья. Сообщ. М. Лисицынъ

Письма къ Полковнику Запорожскаго Войска Иліи Новицкому. Сообщ. И. А. Чистовичъ

Выписана Исторія печатная о ПетрѢ Великомъ. Собраніе отъ Святаго Писанiя о АнтихристѢ

Очерки бѣдствій Далматовскаго монастыря и частію края съ 1644 no 1742 годъ. Сообщ. Далматовской Николаевской церкви Протоіерей Григорій Плотниковъ

Мнѣнія Русскихъ Государственныхъ мужей объ отношеніи Россіи къ Пруссіи, при Императрицѣ Елисаветѣ

Плакатъ Бѣлорусскаго Генералъ-Губернатора, Графа Захара Чернышева 1772 года. Сообщ. Н. В. Сушковъ

Письмо В.И. Малиновсаго, бывшаго Генеральнаго Консула въ Молдавіи, къ В. П. К.

Донесеніе Князя Н. Г. Репнина о вооруженіи Малороссійскихъ Козаковъ противъ Польши

Его же. Записка о сложеніи недоимокъ съ помѣщичьихь Малороссійскихъ крестьянъ

Его же. Записка о податяхъ по Малороссійскимъ Губерніямъ

Его же, Объ обращеніи Малороссійскяхъ Козаковъ къ первобытному ихъ воинственному состоянію.

Мысли и предположенія о преобразованіи гражданской службы въ Россіи

Дѣло о Коллежскомъ Ассессорѣ Петрѣ Богдановичѣ

Письмо Н. А. Полеваго къ Князю Н. Н. Голицыну.

Два письма Д. П. Голохвастова къ Князю Н. Н. Голицыну

Письмо Григорія, Архіепископа Тверскаго, къ Гавріилу, Архіепископу Рязанскому. Сообщ. Свящ. Н. Гумилевъ

Записка о ходѣ дѣла въ Смоленской Губерніи по вопросу объ обязанныхъ крестьянахъ; соч. А. А. Кононова.

Протоколъ засѣданія Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, 1862 года, Октября 27-го дня

OCR
иттокоатл 263 йосявЦовяенныяъ гшгобщ<шл,іівимг иа^олов»ів«С^ашііі< €еі»і ГДбрям5-ИОяі 'Л- і/л ;* т ІЩ>! п:'і;я'м ji;Miu'.i.H .г/мі/.ч/іі'.і'іі ,; •. -.ІЛ чг -.і^ . д, л; Е.1 ЗаЙѢіі/паі йбі. ІН'-го ЭДая-11^ Изъиереписки Г}&ф» t. rAf.лCajlVirtfofta"1 Т'ЗЗ^Ыда.' и1 Ьпй^аніе Новгородской свя- «™» L, ійоі -*ІГ. — У У. л М*! г*'>’Г'Ч.ла j тыни въ 1о34 году. несенія, отъ э-го іюня, ^пол. іѵ-го, о передачу нр предварительно^
шеіотргёі/іе іі йсправл\гн/е Ьострленноіі ими'«бпйей рукописей Лавр- ' 'U^. V . 'I'' ‘і :)•)< ЧіііМ . 1 rfi! ]Ji'> чоіі ЧГііічііч ІЛ I'-''* В Ч£рі*Г,| сков ьиблютеки», присланной въ Библіотеку Общества Почетнымъ Чле-І
в^мЪ онаго, Митрополитомъ Московскимъ р Коломенскимъ, Филаретоу^
1*1 ‘Д:/ Члі В, Я.^ндрльск’оііу?^'лпм‘у.' 1 .чііін. :>Л іѴ: і -*і *Х йіг; ,.» .< , ! m ,ПУ^І «!-• г* ! Ро<^іу^ или (говорившихъ о ней, въ древнѣйшее врем^ ^ въ среднихъ
вѣкахъ (изъ «taeniier-und Н^оІкегкйщІе in Bioerapnien ѵ. Ьг. .Hedv, ;ЛД *і >• •• іці (i і; п Ті('ц..',тП іі“ѵіпМ КйІЬ).» Опредѣлено: всѣ ЛЧѵ 10— 19 разсмотрѣть 18 пер^,т^ во принадлежности '■:-м .г, о іі ■ * т ;j і • 11 и ч ; ! і • II ІІИЬ>Ѵ '! О г »і •> чмі ГіО о'і і а •> 1 Гій 1 6: ,9і*£ТМм.Чі-(іі; л.оч ,і,У, ,к:. лг'ъИОр-^Г Ді,іоті^ФЧФ>‘Марѵа}і'*0<энвчбігііі'Гслеве'ІІоІ#ачУнъѴ-а, о*
ѵ» «Хожденіе! Даніила (ПЬ»Шй»*аіи(;«г*ьж'В»вібШй ирочйіѣМ^йъ'baiW-
Даніи. Опредѣлено: Увѣдомить сочинителя о замѣчаній «Ь^ѣлібнойЦ^нЬ
вммущанів и г. • 'еквГ^&едралввьтйіАріілвгельетй'собЬіръ litrinpodJ Мискваѵ І^бЯіЦ при
июигі яій1'Секретарю гОбщеетва: У- '• , “і1 ^ "'Ч ' ІІ М оѴъ' ^Л' ^се ^йЬк^о'' 'къ' Секретарю' ОЙіДества,' отъ ’ ’ 1 • го С№інбрр(ппри коейіь ифияояеіы: 1) ф4Іыадцэть.вэяаЫн№рбЬъ'!(іечат
ной статьи ;егр і ѴГыЬявелѣтіЬ* РФсЬіиаіМ’ 1#62і г:»* 'Для раад^чя
намъ; 2) новая статья того же содержанія, для напечатанія,і-вмѣбіѣ1 съ-
Вѣримъ дѣтскимъ, квлецдарйлійьпо . Опредѣляй! первую ,е*а»шЬ раздать
по назначенію, а послѣднюю про.чяеіь .въ. вадѣданів.і(и прочтена).) ■■ л :. ,1 .Н .'Л II. i.urWfilMMfc: 'JU :і: ■ Февраля: 1) «Сказаніе о находящихся во ІЦа^одрсі^р ..^pEBp^r.r^-j