Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при московском университете. 1863. Январь-март. Книга первая

Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при московском университете. 1863. Январь-март. Книга первая. -М., 1863

Содержание

I ИЗСЛѢДОВАНІЯ

II МАТЕРІАЛЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

III МАТЕРІЯЛЫ СЛАВЯНСКІЕ

IV МАТЕРІЯЛЫ ИНОСТРАННЫЕ

V СМѢСЬ

Актъ усыновленія Вобя сообщ. П.Гундобинъ

Челобитная, поданная 1620 года Царю Михайлу Федоровичу отъ Суздальцевъ на Архіепископа своего, ІосиФа Кіянина, въ разграбленіи у нихъ кожевенъ. Сообщ. Соревнователь В. Борисовъ.

Грамоты XVII столетiя, данныя на поместья. Сообщ. М. Лисицынъ

Письма къ Полковнику Запорожскаго Войска Иліи Новицкому. Сообщ. И. А. Чистовичъ

Выписана Исторія печатная о ПетрѢ Великомъ. Собраніе отъ Святаго Писанiя о АнтихристѢ

Очерки бѣдствій Далматовскаго монастыря и частію края съ 1644 no 1742 годъ. Сообщ. Далматовской Николаевской церкви Протоіерей Григорій Плотниковъ

Мнѣнія Русскихъ Государственныхъ мужей объ отношеніи Россіи къ Пруссіи, при Императрицѣ Елисаветѣ

Плакатъ Бѣлорусскаго Генералъ-Губернатора, Графа Захара Чернышева 1772 года. Сообщ. Н. В. Сушковъ

Письмо В.И. Малиновсаго, бывшаго Генеральнаго Консула въ Молдавіи, къ В. П. К.

Донесеніе Князя Н. Г. Репнина о вооруженіи Малороссійскихъ Козаковъ противъ Польши

Его же. Записка о сложеніи недоимокъ съ помѣщичьихь Малороссійскихъ крестьянъ

Его же. Записка о податяхъ по Малороссійскимъ Губерніямъ

Его же, Объ обращеніи Малороссійскяхъ Козаковъ къ первобытному ихъ воинственному состоянію.

Мысли и предположенія о преобразованіи гражданской службы въ Россіи

Дѣло о Коллежскомъ Ассессорѣ Петрѣ Богдановичѣ

Письмо Н. А. Полеваго къ Князю Н. Н. Голицыну.

Два письма Д. П. Голохвастова къ Князю Н. Н. Голицыну

Письмо Григорія, Архіепископа Тверскаго, къ Гавріилу, Архіепископу Рязанскому. Сообщ. Свящ. Н. Гумилевъ

Записка о ходѣ дѣла въ Смоленской Губерніи по вопросу объ обязанныхъ крестьянахъ; соч. А. А. Кононова.

Протоколъ засѣданія Императорскаго Общества Исторіи и Древностей Россійскихъ, 1862 года, Октября 27-го дня

OCR
цггі.оініпнсінгіічілкок пшісліш іа.ікжской еплі>хіи. 19 1' ІІ(*|івок.4>і;і.іі.шік'ь обними. (’.троиіс.іь инокъ Нсоіиостъ '. (1515) і1' ІІпхіснь Прохоръ (1552 3: — — ІІинсііі . . ; 1577 { — — Макаріи, 1581 > — — Кириллъ 1609 •V' іііронтімь Іона Нс.шіскниь . 1611 7 ІІілионь Іовъ 1621 — — ІІяФиу іін.. ; . . 1626 — — Діонисій 1629 —1613 9' — — .Ісоиилі 1615 М! — — Фімарсп 1659 — 1665 12' — — Прохоръ . 1665 1-І! — — Іосифъ . 1608 — 1669 Н‘ Ороітмь Фімарсгь 1670 151 — — Саввятій 1675 16) ІІгімгиь Лаяішсій 1680 — 1681. * Кк л»мъ году обітмь была прішисана къ Донскому монастырю. ІЬ*|.г(іінкіі. налначасммс илъ Допсі.аіо монастыря! 17. ІІі ѵиѵігь Тихонъ упоминаемся 1080 — 1G87 ■ I* Гіромтсль Іона 1095 И*і — — Іпні 1097 Л11 Минаѵі, Іона. , ,1700 2! Іертгоиа ѵі> Филаретъ 1715 -і Казначеи Сергііі 1722 2Ь Іо|ючіон*і\ ь Порфиріи Рлмінскііі 1753 норіміІлцень отсюда ІІгумелочь къ Благовѣщенскую Горо-
мміецмю нѵсіынь бывшаго Сермсііскаго уѣзда, на границѣ съ
ммііінкнмьл *иіодикъ соединенъ съ Вкладной книгою. Судя но тому, что о
іже мюмлнѵто въ монастырской описи 1681 года, а послѣ
'■ іі'.'Чяиит;t Патріарховъ (первой записи) вписанъ Нитиримъ, и
хг восліі него Пикоісь, надобно отнести время написанія этого
11 ко дика шъ царствованію Ѳеодора Алексѣевича (1676— 1682) и
* патріаршеегву Іоакима (съ 107 (). Н Гипсіднкѣ, въ братскомъ Лочяшшьѣ, между иноками смімпи-
"іЧЦ ii t^pf>Mona\aiiif обними записаны, безъ означенія лѣтъ, Стро¬
ки и Пгіѵснм и нѣс ко л ько А рмі манДритовъ въ слѣдую-