Феофан Прокопович и его время

Чистович И.А. Феофан Прокопович и его время. -СПб., 1868

Содержание

Предисловие

I. Первые годы жизни и ученія Ѳеофана. Путешествіе за границей. Возвращеніе въ Россію. Учительство въ кіевской академіи. Сближеніе съ Петромъ. Ректорство въ академіи. Переписка съ Маркевичемъ

II. Вызовъ Ѳеофана въ С.-Петербургъ. Протесты московскихъ ученыхъ и м. Стефана Яворскаго. Посвященіе въ епископа. Ученые труды. Полемика съ княземъ Д. Кантемиромъ

III. Отмѣна патріаршества. Стефанъ-мѣстоблюститель патріаршаго престола

IV. Духовный Регламентъ и учрежденіе Сѵнода. Личный составъ Сѵнода. Распоряженіе Сѵнода

V. Стефанъ-президентъ Сѵнода. Протесты его. Неудовольствія. Смерть

VI. Ѳеодосій Яновскій. Злоупотребленіе власти н излишества. Ропотъ духовенства

VII. Ѳеофанъ. Церковно-административные и ученые труды его. Правда воли монаршей. Исторія Петра Великаго. О блаженствахъ противъ ханжей и лицемѣровъ. Каноническія сочиненія. Сочиненія противъ раскола. Проповѣди. С.-Петербургская семинарія. Штатъ духовный. Устроеніе монашества и монастырей. Домовое хозяйство

VIII. Возшествіе на престолъ Екатерины I. Заносчивость новгородскаго архіепископа Ѳеодосія

IX. Доносъ псковскаго провинціалъ-инквизитора на судью архіерейскаго дома, архимандрита Маркелла Родышевскаго, въ расхищенія церковнаго имущества

X. Процессъ и низложеніе новгородскаго архіепископа Ѳеодосія. Дѣло Варлаама Овсянникова. Перемѣщеніе Ѳеофана на новгородскую каѳедру

XI. Георгій Дашковъ и Игнатій Смола

XII. Маркеллъ Родышевскій и Ѳеофанъ. Протесты Родышевскаго противъ Ѳеофана въ противностяхъ церковныхъ и государственныхъ. Отвѣты Ѳеофана

XII. Сила Дашкова. Ревизія Сѵнода, Шаткое положеніе Ѳеофана. Покровительство Остермана Ѳеофану. Коронация Петра II. Толки о патріаршествѣ. Новые протесты Родышевскаго. Отвѣтъ Ѳеофана. Дѣло Носова. Письмо Ѳеофана къ Голштинскому герцогу. Свиданіе съ Маркевичами. Дѣло Каллиста Заленскаго

XIV. Событія 1730 года. Возобновленіе протестовъ Родышевскаго. Аврамовъ. Варлаамъ.

XV. Высочайшій указъ и конференція Сената съ Сѵнодомъ объ устроеніи Сѵнода. Судъ надъ воронежскимъ епископомъ Львомъ Юрловымъ

XVI. 1731 годъ. Учрежденіе Кабинета и возобновленіе Тайной Канцеляріи. Пасквиль іеродіакона Іоны на Ѳеофана. Допросы

XVII. Возраженія Родышевскаго на Регламентъ Духовный и на указъ о монашествѣ. Московскій розыскъ

XVIII. 1732 годъ. Отбытіе двора изъ Москвы въ С.-Петербургъ. Тетради о житіи Ѳеофана. Розыскъ переписчиковъ. Подозрѣнія заговора и мятежа. Аресты

XIX. Левъ Юрловъ, Игнатій Смола, Сильвестръ Холмскій и Дашковъ

XX. Изданіе Камня Вѣры. Полемика по поводу этого издаиія

XXI. Подметное письмо съ пасквилемъ на Ѳеофана

XXII. Продолженіе розысковъ по дѣлу подметнаго письма. Новыя подозрѣнія Ѳеофана. Рѣшиловъ. Арестъ и допросы Тверскаго архіепископа Ѳеофилакта Лопатипскаго

XXIII. Продолженіе слѣдствія по дѣлу о житіи Ѳеофана и о подметномъ письмѣ

XXIV. XXV. XXVI. Постановленія объ устроеніи монашества

XXVII. Комедіи при дворѣ цесаревны Елисаветы Петровны. Подозрѣнія Императрицы. Допросы регента Петрова

XXVIII. Взглядъ на предъидущее

XXIX. Церковно-административная и ученая дѣятельность Ѳеофана

XXX. Ѳеофанъ-проповѣдникъ. Характеръ его проповѣди

XXXI. Ученый кругъ его времени. Князь Д. М. Голицынъ. Кантемиръ. Татищевъ. Сношенія ихъ между собою

XXXII. Ѳеофанъ и. Академія Наукъ

XXXIII. Отзывы иностранцевъ о Ѳеофанѣ и нѣкоторыя черты, от носящіяся къ его характеру

XXXIV. Школа

XXXV. Домовое хозяйство

XXXVI. Смерть п погребеніе Ѳеофана

XXXVII. Завѣщаніе Ѳеофана

OCR
640 ѲЕОФАНЪ ПРОКОПОВИЧЪ Въ 1723 году, 11 марта, Ѳеофанъ взялъ къ себѣ изъ-Спас¬
скаго училищнаго монастыря іеродіакона Адама, въ помощь для
домоваго хозяйства и для надзора за учениками '). Этотъ Адамъ
былъ Фактотумомъ Ѳеофана и исполнялъ всѣ возможныя его по¬
рученія. Родышевскій считалъ его такимъ же лютераниномъ, ка¬
кимъ—по его понятію—былъ самъ Ѳеофанъ. ѲеоФилактъ Лопа-
тинскій также говорилъ о немъ, что онъ «только для виду право¬
славный, все по лютеранскимъ домамъ бѣгаетъ и у Брюса (отъ¬
явленнаго атеиста) чуть не живетъ». Адамъ скончался въ 1734 г., за два года до кончины Ѳео¬
фана. Признательный ѲеоФаиъ составилъ въ честь его эпитафію
латинскими стихами, и самъ же перевелъ ее на русскій языкъ. Иоѳопреетавлыаемуея іеродіакону Адаму эпнтафіонъ. КМеЪаз о Асіат, сигав типсіі Іііциз іпапез, Ти диодие зіиШііае рагз аіідиапи зиае, 8сі1ісеІ иі ѵапоз тиШ зесіепіиг Ьопогез
8едие Ьас, апіе сііет, иѣе зШдие песепі. ІЛдие аііі іпзотпез сіисапі посіездие сііездие
(^ио зіЬі резИГегае соп^іотегепіиг орез. Чйріе еііат сіотіпоз, диі ргедепзапі заере роіепіез
№1 тізегит, диосі адапі, піі зіЬі Іигре риіепі. Сипси Ііаес гісІеЪаз. 8ей соеіит гаріиз іп аНит
Ма^оге іггісіез, ехіепиадие ]'осо. N08 ѵего егеріов ріигез ѣіЪі ріапдішиз аппоз
8есІ диіа еі Іюс гісіез, рап^еге (Іезіпітиз. На Іи^епз сапеіэаі етиіиз еіиз еі соішпіІіЦ 8атиеІ Тезка,
зетіпагіі ТЬеорІіапеі сиііог. Смѣялся ты Адаме, коль міръ суестрастнын, II самъ его дурости бывъ нѣчто причастный, Какъ сеп и той жарко праздныхъ честей жаждетъ
И отъ сего смертную въ сердцѣ болѣзнь страждетъ. А другій и дни безъ спа проводитъ п ночи, Какъ бы злата кучами повеселить очи. А кто мощнѣйшихъ господъ за ножки хватаетъ, Тотъ ничего и въ бѣдность и въ стыдъ не вмѣняетъ. Ты жъ то ругалъ. Позванъ же въ небесныя горы
Еще смѣшнѣе началъ ругать наиш здоры. *)*) Не должно смѣшивать сго съ Адамомъ Селліемъ, занимавшимся обуче¬
ніемъ въ ѲсоФановской школѣ въ 1722—1725 гг.