Феофан Прокопович и его время

Чистович И.А. Феофан Прокопович и его время. -СПб., 1868

Содержание

Предисловие

I. Первые годы жизни и ученія Ѳеофана. Путешествіе за границей. Возвращеніе въ Россію. Учительство въ кіевской академіи. Сближеніе съ Петромъ. Ректорство въ академіи. Переписка съ Маркевичемъ

II. Вызовъ Ѳеофана въ С.-Петербургъ. Протесты московскихъ ученыхъ и м. Стефана Яворскаго. Посвященіе въ епископа. Ученые труды. Полемика съ княземъ Д. Кантемиромъ

III. Отмѣна патріаршества. Стефанъ-мѣстоблюститель патріаршаго престола

IV. Духовный Регламентъ и учрежденіе Сѵнода. Личный составъ Сѵнода. Распоряженіе Сѵнода

V. Стефанъ-президентъ Сѵнода. Протесты его. Неудовольствія. Смерть

VI. Ѳеодосій Яновскій. Злоупотребленіе власти н излишества. Ропотъ духовенства

VII. Ѳеофанъ. Церковно-административные и ученые труды его. Правда воли монаршей. Исторія Петра Великаго. О блаженствахъ противъ ханжей и лицемѣровъ. Каноническія сочиненія. Сочиненія противъ раскола. Проповѣди. С.-Петербургская семинарія. Штатъ духовный. Устроеніе монашества и монастырей. Домовое хозяйство

VIII. Возшествіе на престолъ Екатерины I. Заносчивость новгородскаго архіепископа Ѳеодосія

IX. Доносъ псковскаго провинціалъ-инквизитора на судью архіерейскаго дома, архимандрита Маркелла Родышевскаго, въ расхищенія церковнаго имущества

X. Процессъ и низложеніе новгородскаго архіепископа Ѳеодосія. Дѣло Варлаама Овсянникова. Перемѣщеніе Ѳеофана на новгородскую каѳедру

XI. Георгій Дашковъ и Игнатій Смола

XII. Маркеллъ Родышевскій и Ѳеофанъ. Протесты Родышевскаго противъ Ѳеофана въ противностяхъ церковныхъ и государственныхъ. Отвѣты Ѳеофана

XII. Сила Дашкова. Ревизія Сѵнода, Шаткое положеніе Ѳеофана. Покровительство Остермана Ѳеофану. Коронация Петра II. Толки о патріаршествѣ. Новые протесты Родышевскаго. Отвѣтъ Ѳеофана. Дѣло Носова. Письмо Ѳеофана къ Голштинскому герцогу. Свиданіе съ Маркевичами. Дѣло Каллиста Заленскаго

XIV. Событія 1730 года. Возобновленіе протестовъ Родышевскаго. Аврамовъ. Варлаамъ.

XV. Высочайшій указъ и конференція Сената съ Сѵнодомъ объ устроеніи Сѵнода. Судъ надъ воронежскимъ епископомъ Львомъ Юрловымъ

XVI. 1731 годъ. Учрежденіе Кабинета и возобновленіе Тайной Канцеляріи. Пасквиль іеродіакона Іоны на Ѳеофана. Допросы

XVII. Возраженія Родышевскаго на Регламентъ Духовный и на указъ о монашествѣ. Московскій розыскъ

XVIII. 1732 годъ. Отбытіе двора изъ Москвы въ С.-Петербургъ. Тетради о житіи Ѳеофана. Розыскъ переписчиковъ. Подозрѣнія заговора и мятежа. Аресты

XIX. Левъ Юрловъ, Игнатій Смола, Сильвестръ Холмскій и Дашковъ

XX. Изданіе Камня Вѣры. Полемика по поводу этого издаиія

XXI. Подметное письмо съ пасквилемъ на Ѳеофана

XXII. Продолженіе розысковъ по дѣлу подметнаго письма. Новыя подозрѣнія Ѳеофана. Рѣшиловъ. Арестъ и допросы Тверскаго архіепископа Ѳеофилакта Лопатипскаго

XXIII. Продолженіе слѣдствія по дѣлу о житіи Ѳеофана и о подметномъ письмѣ

XXIV. XXV. XXVI. Постановленія объ устроеніи монашества

XXVII. Комедіи при дворѣ цесаревны Елисаветы Петровны. Подозрѣнія Императрицы. Допросы регента Петрова

XXVIII. Взглядъ на предъидущее

XXIX. Церковно-административная и ученая дѣятельность Ѳеофана

XXX. Ѳеофанъ-проповѣдникъ. Характеръ его проповѣди

XXXI. Ученый кругъ его времени. Князь Д. М. Голицынъ. Кантемиръ. Татищевъ. Сношенія ихъ между собою

XXXII. Ѳеофанъ и. Академія Наукъ

XXXIII. Отзывы иностранцевъ о Ѳеофанѣ и нѣкоторыя черты, от носящіяся къ его характеру

XXXIV. Школа

XXXV. Домовое хозяйство

XXXVI. Смерть п погребеніе Ѳеофана

XXXVII. Завѣщаніе Ѳеофана

OCR
602 ѲЕОФАНЪ ПРОКОПОВИЧЪ Роззія іоетіиео согроге поззе ѵігит. N60 уаііз Ііос Дісіит суЬ, Іаисіез зирегетіпеі отпез,
фцазсипчие іи зотпіз сисісге тиза роіезі. 8о1а Ітіс раг Іаиз евѣ, Мадпиз срюй сепзиіі ірзат
Рідпат зе еі сИрдіат РеЬгиз Ьопоге зио. Ехреіііиг соіуипх Реіго СаШагіпа 8есип<Іа, N0111011 ісіет ге^ит, чиоіі Мі апіе, тапеі. N0 Іітеаз ѵагіоз, о іеііх Виззіа, еазиз, Махіта сопзіапііз рідпога зогііз ѣаЪез. 8) Безъ заглавія: Сегпіз, иі іи ігізЬі зресіаіюг рара Шеаіго еіс. 9) Безъ заглавія: Жшеп іи аи^игііз (А. К) зіс (Издиігііиг еіс. 10) Ай Іесіогет гпсшпЪепіет ІіЬго КіѵіаЫіеіоіЬз, N011 Шл ѵапа Йиепі ІизЪгапіі Ьаес оііа ІесЬог еіс. х). Въ Мізсеііапеы 8асга, изданныхъ архимандритомъ Давидомъ
Нащинскимъ въ Бреславлѣ въ 1745 г., помѣщены между про¬
чимъ: а) латинская Ода Императору Петру ІІ-му, на путеше¬
ствіе его въ Москву для коронаціи, б) Описаніе мѣстоположе¬
нія Кіева, латинскими стихами, в) Элегія къ ученику, съ увѣща¬
ніемъ о соблюденіи непорочности жизни, г) Монашеская элегія
отъ лица сына къ отцу, отклонявшему его отъ монашеской жиз-
ни ). х) Мы не приводимъ стихотвореній Л1*ЛІ« 8, 9 и 10 въ полномъ ихъ составѣ,
потому что не имѣемъ 'подъ руками точныхъ ихъ списковъ. 2) Г. Максимовичъ приписываетъ ѲеоФану малороссійскіе стихи противъ
ляхо.тюбія и ляхолюбцевъ, напечатанные въ кіевскихъ епархіальныхъ вѣдо¬
мостяхъ 1865 г. Л« 18, подъ заглавіемъ: «школьные стихотворные опыты въ
кіевской академіи 1719—1720 г.» (Выписки изъ нихъ въ Вѣсти. Европы 1866
г., кн. 2. Литер. хрои. стр. 60 — 61). ІІи за, ни противъ этого Сказать ничего
нельзя, неимѣя никакихъ данныхъ; но для разъясненія вопроса замѣтимъ, что
ѲеоФана съ 1716 года не было въ Кіевѣ и что въ 1719 — 1720 г. онъ занятъ
былъ, по порученію Государя, весьма спѣшными и важными дѣлами, касавши¬
мися церковной реформы.