Феофан Прокопович и его время

Чистович И.А. Феофан Прокопович и его время. -СПб., 1868

Содержание

Предисловие

I. Первые годы жизни и ученія Ѳеофана. Путешествіе за границей. Возвращеніе въ Россію. Учительство въ кіевской академіи. Сближеніе съ Петромъ. Ректорство въ академіи. Переписка съ Маркевичемъ

II. Вызовъ Ѳеофана въ С.-Петербургъ. Протесты московскихъ ученыхъ и м. Стефана Яворскаго. Посвященіе въ епископа. Ученые труды. Полемика съ княземъ Д. Кантемиромъ

III. Отмѣна патріаршества. Стефанъ-мѣстоблюститель патріаршаго престола

IV. Духовный Регламентъ и учрежденіе Сѵнода. Личный составъ Сѵнода. Распоряженіе Сѵнода

V. Стефанъ-президентъ Сѵнода. Протесты его. Неудовольствія. Смерть

VI. Ѳеодосій Яновскій. Злоупотребленіе власти н излишества. Ропотъ духовенства

VII. Ѳеофанъ. Церковно-административные и ученые труды его. Правда воли монаршей. Исторія Петра Великаго. О блаженствахъ противъ ханжей и лицемѣровъ. Каноническія сочиненія. Сочиненія противъ раскола. Проповѣди. С.-Петербургская семинарія. Штатъ духовный. Устроеніе монашества и монастырей. Домовое хозяйство

VIII. Возшествіе на престолъ Екатерины I. Заносчивость новгородскаго архіепископа Ѳеодосія

IX. Доносъ псковскаго провинціалъ-инквизитора на судью архіерейскаго дома, архимандрита Маркелла Родышевскаго, въ расхищенія церковнаго имущества

X. Процессъ и низложеніе новгородскаго архіепископа Ѳеодосія. Дѣло Варлаама Овсянникова. Перемѣщеніе Ѳеофана на новгородскую каѳедру

XI. Георгій Дашковъ и Игнатій Смола

XII. Маркеллъ Родышевскій и Ѳеофанъ. Протесты Родышевскаго противъ Ѳеофана въ противностяхъ церковныхъ и государственныхъ. Отвѣты Ѳеофана

XII. Сила Дашкова. Ревизія Сѵнода, Шаткое положеніе Ѳеофана. Покровительство Остермана Ѳеофану. Коронация Петра II. Толки о патріаршествѣ. Новые протесты Родышевскаго. Отвѣтъ Ѳеофана. Дѣло Носова. Письмо Ѳеофана къ Голштинскому герцогу. Свиданіе съ Маркевичами. Дѣло Каллиста Заленскаго

XIV. Событія 1730 года. Возобновленіе протестовъ Родышевскаго. Аврамовъ. Варлаамъ.

XV. Высочайшій указъ и конференція Сената съ Сѵнодомъ объ устроеніи Сѵнода. Судъ надъ воронежскимъ епископомъ Львомъ Юрловымъ

XVI. 1731 годъ. Учрежденіе Кабинета и возобновленіе Тайной Канцеляріи. Пасквиль іеродіакона Іоны на Ѳеофана. Допросы

XVII. Возраженія Родышевскаго на Регламентъ Духовный и на указъ о монашествѣ. Московскій розыскъ

XVIII. 1732 годъ. Отбытіе двора изъ Москвы въ С.-Петербургъ. Тетради о житіи Ѳеофана. Розыскъ переписчиковъ. Подозрѣнія заговора и мятежа. Аресты

XIX. Левъ Юрловъ, Игнатій Смола, Сильвестръ Холмскій и Дашковъ

XX. Изданіе Камня Вѣры. Полемика по поводу этого издаиія

XXI. Подметное письмо съ пасквилемъ на Ѳеофана

XXII. Продолженіе розысковъ по дѣлу подметнаго письма. Новыя подозрѣнія Ѳеофана. Рѣшиловъ. Арестъ и допросы Тверскаго архіепископа Ѳеофилакта Лопатипскаго

XXIII. Продолженіе слѣдствія по дѣлу о житіи Ѳеофана и о подметномъ письмѣ

XXIV. XXV. XXVI. Постановленія объ устроеніи монашества

XXVII. Комедіи при дворѣ цесаревны Елисаветы Петровны. Подозрѣнія Императрицы. Допросы регента Петрова

XXVIII. Взглядъ на предъидущее

XXIX. Церковно-административная и ученая дѣятельность Ѳеофана

XXX. Ѳеофанъ-проповѣдникъ. Характеръ его проповѣди

XXXI. Ученый кругъ его времени. Князь Д. М. Голицынъ. Кантемиръ. Татищевъ. Сношенія ихъ между собою

XXXII. Ѳеофанъ и. Академія Наукъ

XXXIII. Отзывы иностранцевъ о Ѳеофанѣ и нѣкоторыя черты, от носящіяся къ его характеру

XXXIV. Школа

XXXV. Домовое хозяйство

XXXVI. Смерть п погребеніе Ѳеофана

XXXVII. Завѣщаніе Ѳеофана

OCR
И ІХО ВРЕМЯ. 601 Да мой же въ гол ь разумъ твердый
Что Богъ и Царь милосердый. Государь гнѣвъ сбой оставитъ
II Богъ мспе не оставитъ 3) О трудѣ въ сочиненіи лексиконовъ (Переводъ Сиалпі еровоіі ліпіграммы): Если въ мучительекія осужденъ кто руки
Ждетъ бѣдная голова печали и муки, Но вели томить его дѣломъ кузницъ трудныхъ
Ни посылать въ тяжкія работы мѣстъ рудныхъ: Пусть лексиконъ дѣлаетъ — то одно довлѣетъ, Всѣхъ мукъ роды сей единъ трудъ въ себѣ имѣетъ. 4) Къ лихорадкѣ въ лихорадкѣ: О лихорадко, тебе за богиню
Говѣйно чтили древніе народы, Знать то вѣдая твою благостыыю. Но мнѣ бѣдны суть твои приходы, Всего терзаешь образомъ различнымъ. Се хладъ наводишь, се жаръ зловішовыын
II грызеніемъ эхііднѣ приличнымъ
Лютѣ пронзаешь составъ мой члеиовный. 5) Марціалъ кн. ІУ. Епиірамма 21: Говоритъ, нто Бога нѣтъ, Целій богомерзкій
И небо пустымъ мѣстомъ зоветъ злодѣй дерзкій
А тѣмъ утверждается въ догматѣ нечистомъ
Что хорошо разжился, какъ сталъ аѳеистомъ. 6) Къ портрету Петра Великаго. Іп еЖ^іепі Реігі Мадпі. Наес Гаеіез Реігі езЪ, іоіо сриі іпсіагиіѣ огѣе
Іпсіуйіз, пі позйгаз Іогіііег аихН орез. РиІсЬга цшеіет, зей сні раг тгцезіаіе сіесогіз
Іпсціе аііо роШіі; риІсЬгіог еззе ѵіго. АзЪ апіті Гасіет, ге&ез сціа ехееііиіѣ отпез, ^иііа тапиз роіиіі ріпдеге, пиііа роѣезБ
Еез расе еѣ Ъѳііо зресШюг сопдеге дезіаз
Нае апіті циаесіат зппі зитиіасга зиі. 7) Къ портрету Императрицы Екатерины. Іп ейі§іет СаПіагіпае Ап&изіае Ітрегаігісіз. Сегпіз пй іппаіо гасііеѣ СаБіагіпа сіесоге, (Йиат йотіпат еі: таігет Елззіа ^иге ѵосаі
Ехішіаз апіті Чоіез- зі сегпеге роззіз