Феофан Прокопович и его время

Чистович И.А. Феофан Прокопович и его время. -СПб., 1868

Содержание

Предисловие

I. Первые годы жизни и ученія Ѳеофана. Путешествіе за границей. Возвращеніе въ Россію. Учительство въ кіевской академіи. Сближеніе съ Петромъ. Ректорство въ академіи. Переписка съ Маркевичемъ

II. Вызовъ Ѳеофана въ С.-Петербургъ. Протесты московскихъ ученыхъ и м. Стефана Яворскаго. Посвященіе въ епископа. Ученые труды. Полемика съ княземъ Д. Кантемиромъ

III. Отмѣна патріаршества. Стефанъ-мѣстоблюститель патріаршаго престола

IV. Духовный Регламентъ и учрежденіе Сѵнода. Личный составъ Сѵнода. Распоряженіе Сѵнода

V. Стефанъ-президентъ Сѵнода. Протесты его. Неудовольствія. Смерть

VI. Ѳеодосій Яновскій. Злоупотребленіе власти н излишества. Ропотъ духовенства

VII. Ѳеофанъ. Церковно-административные и ученые труды его. Правда воли монаршей. Исторія Петра Великаго. О блаженствахъ противъ ханжей и лицемѣровъ. Каноническія сочиненія. Сочиненія противъ раскола. Проповѣди. С.-Петербургская семинарія. Штатъ духовный. Устроеніе монашества и монастырей. Домовое хозяйство

VIII. Возшествіе на престолъ Екатерины I. Заносчивость новгородскаго архіепископа Ѳеодосія

IX. Доносъ псковскаго провинціалъ-инквизитора на судью архіерейскаго дома, архимандрита Маркелла Родышевскаго, въ расхищенія церковнаго имущества

X. Процессъ и низложеніе новгородскаго архіепископа Ѳеодосія. Дѣло Варлаама Овсянникова. Перемѣщеніе Ѳеофана на новгородскую каѳедру

XI. Георгій Дашковъ и Игнатій Смола

XII. Маркеллъ Родышевскій и Ѳеофанъ. Протесты Родышевскаго противъ Ѳеофана въ противностяхъ церковныхъ и государственныхъ. Отвѣты Ѳеофана

XII. Сила Дашкова. Ревизія Сѵнода, Шаткое положеніе Ѳеофана. Покровительство Остермана Ѳеофану. Коронация Петра II. Толки о патріаршествѣ. Новые протесты Родышевскаго. Отвѣтъ Ѳеофана. Дѣло Носова. Письмо Ѳеофана къ Голштинскому герцогу. Свиданіе съ Маркевичами. Дѣло Каллиста Заленскаго

XIV. Событія 1730 года. Возобновленіе протестовъ Родышевскаго. Аврамовъ. Варлаамъ.

XV. Высочайшій указъ и конференція Сената съ Сѵнодомъ объ устроеніи Сѵнода. Судъ надъ воронежскимъ епископомъ Львомъ Юрловымъ

XVI. 1731 годъ. Учрежденіе Кабинета и возобновленіе Тайной Канцеляріи. Пасквиль іеродіакона Іоны на Ѳеофана. Допросы

XVII. Возраженія Родышевскаго на Регламентъ Духовный и на указъ о монашествѣ. Московскій розыскъ

XVIII. 1732 годъ. Отбытіе двора изъ Москвы въ С.-Петербургъ. Тетради о житіи Ѳеофана. Розыскъ переписчиковъ. Подозрѣнія заговора и мятежа. Аресты

XIX. Левъ Юрловъ, Игнатій Смола, Сильвестръ Холмскій и Дашковъ

XX. Изданіе Камня Вѣры. Полемика по поводу этого издаиія

XXI. Подметное письмо съ пасквилемъ на Ѳеофана

XXII. Продолженіе розысковъ по дѣлу подметнаго письма. Новыя подозрѣнія Ѳеофана. Рѣшиловъ. Арестъ и допросы Тверскаго архіепископа Ѳеофилакта Лопатипскаго

XXIII. Продолженіе слѣдствія по дѣлу о житіи Ѳеофана и о подметномъ письмѣ

XXIV. XXV. XXVI. Постановленія объ устроеніи монашества

XXVII. Комедіи при дворѣ цесаревны Елисаветы Петровны. Подозрѣнія Императрицы. Допросы регента Петрова

XXVIII. Взглядъ на предъидущее

XXIX. Церковно-административная и ученая дѣятельность Ѳеофана

XXX. Ѳеофанъ-проповѣдникъ. Характеръ его проповѣди

XXXI. Ученый кругъ его времени. Князь Д. М. Голицынъ. Кантемиръ. Татищевъ. Сношенія ихъ между собою

XXXII. Ѳеофанъ и. Академія Наукъ

XXXIII. Отзывы иностранцевъ о Ѳеофанѣ и нѣкоторыя черты, от носящіяся къ его характеру

XXXIV. Школа

XXXV. Домовое хозяйство

XXXVI. Смерть п погребеніе Ѳеофана

XXXVII. Завѣщаніе Ѳеофана

OCR
И ЕГО ВРЕМЯ. 503 Между тѣмъ Варлаамъ говорилъ всѣмъ, что ѲеоФанъ тѣснитъ
Исаію за показаніе его о книгѣ Аѳанасія великаго, что—однимъ
словомъ — боится въ немъ докащика. Предусмотрительный Ѳео¬
фанъ самъ вытребовалъ изъ Кіева эту книгу, и вмѣстѣ съ своимъ
объясненіемъ представилъ въ Кабинетъ. «Какъ злобная и ложная
на меня клевета и какъ безумная и бсзстудная клеветниковъ злоба,
произнесшихъ, яко бы я Аѳанасіеву книгу переправлпвалъ—хотя
я и прежде по свидѣтельству совѣсти моея вѣдалъ, однакожъ дѣла
того, отъ нихъ порицаемаго, яко давнаго и прежде двадцати лѣтъ
бывшаго, обстоятельно не упомня, не могъ и сказать обстоятель¬
но. А нынѣ книгу оную разсмотрѣвъ ясно и точно, сіятельствамъ ва¬
шимъ предлагаю».... «Нѣкоторыя помѣтки на поляхъ съ поправка¬
ми перевода съ греческаго на латинскій—изрядные, да не наши,
а надѣюсь Адама Зерникова, мужа великаго. Адамъ 3ерниковъ (до¬
селѣ мнѣ неизвѣстно рода его, а надѣюсь чешской націи) жилъ въ
Кіевѣ прежде лѣтъ 50 и написалъ великую книгу: «о похожденіи Св.
Духа на латинъ»1) такъ сильно, что всѣ до него и даже доселѣ, какъ
изъ латинъ, такъ и изъ грековъ писавшіе о томъ, не въ иномъ воз¬
растѣ кажутся, но аки бы малые отроки супротивъ великаго исполи¬
на». ѲеоФанъ признавалъ своими только двѣ помѣтки, сдѣланныя
для скорѣйшаго пріисканія; остальныя—Зерникова; а ему припи¬
сали ихъ приверженцы латинства для того, что въ нихъ заклю¬ *) Въ Ѵііа ТЬеорІіапіз (ВсЬегег’з йГеЪепзктсІеи) замѣчено: «іи топазіегіо Ре-
ІзсЬегіепзі іппоііііі (ТЪеорІіапез) Тзсііегпікошо Вогиззо, <ріі 1695 геіісіа асайетіа
Ве&іотопіапа Огаесатге1і§іопет еі зІаіиттопазііситКіоѵіае ашріехиз, Ііипс іп
Ме Сггаеса сопйгтаѵіі, еіцие аисіог йііЪ, иі ІіЬгит сіе Ргосеззіопе Врігііиз Запсіі
а Раіге іапіит іп Ііп&иа Іаііпа заііз ргоііхе, егисіііе еі аг§и!е, сопзсгіЪегеІ;, циі
розіеа 1714 а Тііеоіодіее сапсЫаІо КиІІіепо Реігороіііп Ііп^иат зіаѵопісат ѵег-
зиз, Ьасіепиз іпесіііиз з'асеЬ. У Дамаскина Руднева, издателя Ѳеофанова трактата:
Бе Ргосез. 8.8., находимъ слѣдующую замѣтку о Зерниковѣ: «Лсіат ізіит Яегпі-
саѵит аисііѵі паііопе Роіопо-Вогиззиш ііііззе, іп игЪе Тіюгипіо паішп, <іиі ІиіЬе-
гапогиш ргіпшт рагШхіз асісіісіиз егаі. БеіпДе іпуііо сшп ашіеіз зиіз сегіатіпс сіе
Ргосез. 8. 8. пес зиіз, пецие атіеогит зиогит гаііопіішз сопіспіиз ѣиіѣ. Зіисііо
аиіет іпсіа^апсію ѵегііаііз тоіиз, рега^гаѵіі тиИаз ге^іопез, іпзі^пез ЫЫіоѣЬссаа
схсиззіі сЪ отпіа, (ціаесшпіис асі гет зиат пасеззагіа іп ЪіЫіоіЬесіз герегіѣ, іп
сііаіѣат соіуесіі*, Іапсіет^ие іп Міпогет Киззіаш зезе сопІиШ ас Ѳгаесогиззісээ
Ессіезісе эасга ашріехиз, іііоз ѣгасѣаѣиз сігса йпет зирегіогіз заесиіі сотрозиН.
(2иі іашеп попйит риЫісат Іисеш ѵісіегипі;, зе<1 тапи сіезсгіріі ЬаЪепіиг іп
тиНіз Киззогит ЪіЫіоШесіа».