Феофан Прокопович и его время

Чистович И.А. Феофан Прокопович и его время. -СПб., 1868

Содержание

Предисловие

I. Первые годы жизни и ученія Ѳеофана. Путешествіе за границей. Возвращеніе въ Россію. Учительство въ кіевской академіи. Сближеніе съ Петромъ. Ректорство въ академіи. Переписка съ Маркевичемъ

II. Вызовъ Ѳеофана въ С.-Петербургъ. Протесты московскихъ ученыхъ и м. Стефана Яворскаго. Посвященіе въ епископа. Ученые труды. Полемика съ княземъ Д. Кантемиромъ

III. Отмѣна патріаршества. Стефанъ-мѣстоблюститель патріаршаго престола

IV. Духовный Регламентъ и учрежденіе Сѵнода. Личный составъ Сѵнода. Распоряженіе Сѵнода

V. Стефанъ-президентъ Сѵнода. Протесты его. Неудовольствія. Смерть

VI. Ѳеодосій Яновскій. Злоупотребленіе власти н излишества. Ропотъ духовенства

VII. Ѳеофанъ. Церковно-административные и ученые труды его. Правда воли монаршей. Исторія Петра Великаго. О блаженствахъ противъ ханжей и лицемѣровъ. Каноническія сочиненія. Сочиненія противъ раскола. Проповѣди. С.-Петербургская семинарія. Штатъ духовный. Устроеніе монашества и монастырей. Домовое хозяйство

VIII. Возшествіе на престолъ Екатерины I. Заносчивость новгородскаго архіепископа Ѳеодосія

IX. Доносъ псковскаго провинціалъ-инквизитора на судью архіерейскаго дома, архимандрита Маркелла Родышевскаго, въ расхищенія церковнаго имущества

X. Процессъ и низложеніе новгородскаго архіепископа Ѳеодосія. Дѣло Варлаама Овсянникова. Перемѣщеніе Ѳеофана на новгородскую каѳедру

XI. Георгій Дашковъ и Игнатій Смола

XII. Маркеллъ Родышевскій и Ѳеофанъ. Протесты Родышевскаго противъ Ѳеофана въ противностяхъ церковныхъ и государственныхъ. Отвѣты Ѳеофана

XII. Сила Дашкова. Ревизія Сѵнода, Шаткое положеніе Ѳеофана. Покровительство Остермана Ѳеофану. Коронация Петра II. Толки о патріаршествѣ. Новые протесты Родышевскаго. Отвѣтъ Ѳеофана. Дѣло Носова. Письмо Ѳеофана къ Голштинскому герцогу. Свиданіе съ Маркевичами. Дѣло Каллиста Заленскаго

XIV. Событія 1730 года. Возобновленіе протестовъ Родышевскаго. Аврамовъ. Варлаамъ.

XV. Высочайшій указъ и конференція Сената съ Сѵнодомъ объ устроеніи Сѵнода. Судъ надъ воронежскимъ епископомъ Львомъ Юрловымъ

XVI. 1731 годъ. Учрежденіе Кабинета и возобновленіе Тайной Канцеляріи. Пасквиль іеродіакона Іоны на Ѳеофана. Допросы

XVII. Возраженія Родышевскаго на Регламентъ Духовный и на указъ о монашествѣ. Московскій розыскъ

XVIII. 1732 годъ. Отбытіе двора изъ Москвы въ С.-Петербургъ. Тетради о житіи Ѳеофана. Розыскъ переписчиковъ. Подозрѣнія заговора и мятежа. Аресты

XIX. Левъ Юрловъ, Игнатій Смола, Сильвестръ Холмскій и Дашковъ

XX. Изданіе Камня Вѣры. Полемика по поводу этого издаиія

XXI. Подметное письмо съ пасквилемъ на Ѳеофана

XXII. Продолженіе розысковъ по дѣлу подметнаго письма. Новыя подозрѣнія Ѳеофана. Рѣшиловъ. Арестъ и допросы Тверскаго архіепископа Ѳеофилакта Лопатипскаго

XXIII. Продолженіе слѣдствія по дѣлу о житіи Ѳеофана и о подметномъ письмѣ

XXIV. XXV. XXVI. Постановленія объ устроеніи монашества

XXVII. Комедіи при дворѣ цесаревны Елисаветы Петровны. Подозрѣнія Императрицы. Допросы регента Петрова

XXVIII. Взглядъ на предъидущее

XXIX. Церковно-административная и ученая дѣятельность Ѳеофана

XXX. Ѳеофанъ-проповѣдникъ. Характеръ его проповѣди

XXXI. Ученый кругъ его времени. Князь Д. М. Голицынъ. Кантемиръ. Татищевъ. Сношенія ихъ между собою

XXXII. Ѳеофанъ и. Академія Наукъ

XXXIII. Отзывы иностранцевъ о Ѳеофанѣ и нѣкоторыя черты, от носящіяся къ его характеру

XXXIV. Школа

XXXV. Домовое хозяйство

XXXVI. Смерть п погребеніе Ѳеофана

XXXVII. Завѣщаніе Ѳеофана

OCR
38 ОЕОФЛНЪ ПРОКОПОВИЧЪ Фана въ епископы не было извѣстно. Чтобы придать своему го¬
лосу больше силы и отстранить подозрѣніе въ личной враждѣ
къ нему, протестующіе, выбр&въ изъ его ученія ложныя мысли,
показали ихъ греческимъ ученымъ Лихудамь, и просили ихъ
дать свое мнѣніе. Тѣ дали отзывъ не въ пользу Ѳеофана. «Наз
ргаесіісіаз иийесіт Шезез,—писалъ старшій изъ ІихудовъІоан¬
никій , — еззе Ііаегеіісаз раіеі; Ыз епію (ріпішші юа§із ітрішп
ас поѵит ашіігі роззеі іп. запсіа сі огіііосіоха огіеіііаіі ессіезіа
СЬгізіі? Еі зіс еззе ірзаз іезіапз зиЪзсгірзі дгаесе еиаііне.*
ІоЬапшсіиз засгогаопасітз еі сіосіог Ьісішсіез». Въ такомъ же
смыслѣ засвидѣтельствовалъ и братч, его Софроній Лихудъ:
«ехашіпаіаз ассигаіе йісіаз ишіесіш Йіезез іпѵепі ірзаз еззе
Ьаегеіісаз, отпіз атепііае еі ітріеіаііз ІіурегЪоІет ЬаЪепіез, еі
зіс іезіапз зиЪзсгірзі тали ргоргіа §гаесе иі зирга, еі пипс
еііат еѣ Іаііпе. ЙорЬгопіиз засготопасЪиз еі йосіог Ілсііи-
йез»1). Іоанникій Лихудъ скончался въ августѣ 1717 г. (89 л. отъ .
роду), когда Государь еще находился за границей и Ѳеофанъ не
былъ еще назначенъ епископомъ. Изъ этого можно заключить,
какъ рано начали заботиться о Ѳеофанѣ его благожелатели. Ѳеофанъ не былъ ни глухъ, ни слѣпъ къ тому, что вокругъ
него происходило. О состояніи его духа можно судить по письму
его къ Марковичу. «Что сказать, — писалъ онъ къ нему по прибытіи въ С. Пе¬
тербургъ, подъ свѣжимъ впечатлѣніемъ встрѣчи съ московски¬
ми учеными,— что сказать о попахъ и монахахъ и о нашихъ
латынщикахъ? Если, по милости Божіей, въ ихъ головахъ най¬
дется нѣсколько богословскихъ трактатовъ и отдѣловъ, выхва¬
ченныхъ когда-то какимъ нибудь славнымъ іезуитомъ изъ ка¬
кихъ нибудь твореній схоластическихъ,епископскихъ,языческихъ,
плохо сшитыхъ, попавшихъ въ ихъ потѣшную кладовую быть-
можетъ изъ сотаго источника, неудовлетворительныхъ и пло¬
хихъ, а хуже того искаженныхъ; то наши латынщики вообра¬
жаютъ себя такими мудрецами, что для ихъ знанія ничего ужъ т) Рѣшиловское дѣло. Ѳеофанъ Прокоповичъ и Ѳеофилактъ Лоиатішскш.
Спб. 1861 г. стр. 46.