Феофан Прокопович и его время

Чистович И.А. Феофан Прокопович и его время. -СПб., 1868

Содержание

Предисловие

I. Первые годы жизни и ученія Ѳеофана. Путешествіе за границей. Возвращеніе въ Россію. Учительство въ кіевской академіи. Сближеніе съ Петромъ. Ректорство въ академіи. Переписка съ Маркевичемъ

II. Вызовъ Ѳеофана въ С.-Петербургъ. Протесты московскихъ ученыхъ и м. Стефана Яворскаго. Посвященіе въ епископа. Ученые труды. Полемика съ княземъ Д. Кантемиромъ

III. Отмѣна патріаршества. Стефанъ-мѣстоблюститель патріаршаго престола

IV. Духовный Регламентъ и учрежденіе Сѵнода. Личный составъ Сѵнода. Распоряженіе Сѵнода

V. Стефанъ-президентъ Сѵнода. Протесты его. Неудовольствія. Смерть

VI. Ѳеодосій Яновскій. Злоупотребленіе власти н излишества. Ропотъ духовенства

VII. Ѳеофанъ. Церковно-административные и ученые труды его. Правда воли монаршей. Исторія Петра Великаго. О блаженствахъ противъ ханжей и лицемѣровъ. Каноническія сочиненія. Сочиненія противъ раскола. Проповѣди. С.-Петербургская семинарія. Штатъ духовный. Устроеніе монашества и монастырей. Домовое хозяйство

VIII. Возшествіе на престолъ Екатерины I. Заносчивость новгородскаго архіепископа Ѳеодосія

IX. Доносъ псковскаго провинціалъ-инквизитора на судью архіерейскаго дома, архимандрита Маркелла Родышевскаго, въ расхищенія церковнаго имущества

X. Процессъ и низложеніе новгородскаго архіепископа Ѳеодосія. Дѣло Варлаама Овсянникова. Перемѣщеніе Ѳеофана на новгородскую каѳедру

XI. Георгій Дашковъ и Игнатій Смола

XII. Маркеллъ Родышевскій и Ѳеофанъ. Протесты Родышевскаго противъ Ѳеофана въ противностяхъ церковныхъ и государственныхъ. Отвѣты Ѳеофана

XII. Сила Дашкова. Ревизія Сѵнода, Шаткое положеніе Ѳеофана. Покровительство Остермана Ѳеофану. Коронация Петра II. Толки о патріаршествѣ. Новые протесты Родышевскаго. Отвѣтъ Ѳеофана. Дѣло Носова. Письмо Ѳеофана къ Голштинскому герцогу. Свиданіе съ Маркевичами. Дѣло Каллиста Заленскаго

XIV. Событія 1730 года. Возобновленіе протестовъ Родышевскаго. Аврамовъ. Варлаамъ.

XV. Высочайшій указъ и конференція Сената съ Сѵнодомъ объ устроеніи Сѵнода. Судъ надъ воронежскимъ епископомъ Львомъ Юрловымъ

XVI. 1731 годъ. Учрежденіе Кабинета и возобновленіе Тайной Канцеляріи. Пасквиль іеродіакона Іоны на Ѳеофана. Допросы

XVII. Возраженія Родышевскаго на Регламентъ Духовный и на указъ о монашествѣ. Московскій розыскъ

XVIII. 1732 годъ. Отбытіе двора изъ Москвы въ С.-Петербургъ. Тетради о житіи Ѳеофана. Розыскъ переписчиковъ. Подозрѣнія заговора и мятежа. Аресты

XIX. Левъ Юрловъ, Игнатій Смола, Сильвестръ Холмскій и Дашковъ

XX. Изданіе Камня Вѣры. Полемика по поводу этого издаиія

XXI. Подметное письмо съ пасквилемъ на Ѳеофана

XXII. Продолженіе розысковъ по дѣлу подметнаго письма. Новыя подозрѣнія Ѳеофана. Рѣшиловъ. Арестъ и допросы Тверскаго архіепископа Ѳеофилакта Лопатипскаго

XXIII. Продолженіе слѣдствія по дѣлу о житіи Ѳеофана и о подметномъ письмѣ

XXIV. XXV. XXVI. Постановленія объ устроеніи монашества

XXVII. Комедіи при дворѣ цесаревны Елисаветы Петровны. Подозрѣнія Императрицы. Допросы регента Петрова

XXVIII. Взглядъ на предъидущее

XXIX. Церковно-административная и ученая дѣятельность Ѳеофана

XXX. Ѳеофанъ-проповѣдникъ. Характеръ его проповѣди

XXXI. Ученый кругъ его времени. Князь Д. М. Голицынъ. Кантемиръ. Татищевъ. Сношенія ихъ между собою

XXXII. Ѳеофанъ и. Академія Наукъ

XXXIII. Отзывы иностранцевъ о Ѳеофанѣ и нѣкоторыя черты, от носящіяся къ его характеру

XXXIV. Школа

XXXV. Домовое хозяйство

XXXVI. Смерть п погребеніе Ѳеофана

XXXVII. Завѣщаніе Ѳеофана

OCR
И ЕГО ВРЕМЯ. 121 Но актъ Петра не только не обезпечилъ спокойствія въ го¬
сударствѣ, напротивъ былъ причиною тѣхъ страшныхъ неурядицъ
въ престолонаслѣдіи, а вмѣстѣ съ тѣмъ и въ правленіи государ¬
ства, которыя волновали наше отечество въ продолженіе почти все¬
го прошлаго столѣтія, отвлекая его отъ полезныхъ преобразова¬
ній и строенія своей внутренней жизни. На этотъ актъ ссылались
всякій разъ, когда надо было оправдать произволъ въ перемѣнѣ
правленія, а вмѣстѣ съ тѣмъ и «Правда воли монаршей» издаваема
была нѣсколько разъ. Исторія Петра Великаго. Какъ Петра занимала мысль, чтобы, при слабомъ или недо¬
стойномъ преемникѣ, не погибли для народа его дѣла, такъ оза¬
бочивало его опасеніе, чтобы не помрачилась для народа память
его дѣлъ. Ѳеофанъ, входившій во всѣ думы и заботы Государя,
не могъ отнестись безучастно и къ этой его заботѣ. Въ 1722
году 24-го августа онъ писалъ къ Государю, бывшему въ астра¬
ханскомъ походѣ: «что, присланнымъ нынѣ вашего величества ука¬
зомъ, въ достопамятной славныхъ вашего величества дѣлъ исто¬
ріи пополнить мнѣ, нижайшему вашему богомольцу, повелѣно, то
дѣломъ исполнить усердно тщуся». Извѣданная работа дала ему
опытъ и случай предложить Государю совѣтъ относительно со¬
бранія матеріаловъ для исторіи текущихъ событій астраханскаго Ьегейе еі зиссевзоге орегат Ьисиздпе сШі&еіШаіпфіе паѵагіі, поѵіз е Кизвопип
ге^іопе ай поз айіаіів ейосіі а^иогіез зитиз. Ійет еѣ Ьіс НЬеІІііз йетопзігаі;,
сіциз іп ігопіе зііаііт Киззогит Ітрегайшз ейісіит Іе&епШтз зезе о^егі і1Іий7
диой сопіга Еіііит Ргіпсірет йіе у. іеЪг. аппо 1722 РгеоЪгазсЬіі сопсеріит,
Мозсиаедие ііріз тапйаішп еі йіе хі ргопті^аіит езѣ... Раііі еоз еі іаііеге, диі
іп зиссеззіопе Ъепе огйіпапйа ^из ргіто&епіілігае зетрег зресіапйит еззе зіЫ
регзиайеапЪ, сит роііиз ѵігіиз зіі; вресіапйа... Ай диат зепіепііат соггоЪо-
гапйат ѵагіа зиЪіпйе аг^ишепіа еі гаііопез ех Іе&іЪиз засгіз ае<ріе ас сіѵіІіЪиз
Котапогит аіГегй позіег, еазцие ехетрііз рапііо иЪегіиз ех Ьізіогіа засга сіѵііі-
дие іііизігаі;... Ех Іііз отпіЪиз Ъгеѵііег Ьіс гереііііз аг^итепііз со11і§Н апіог
ѵеі ипиш іііогит зіЬі зиМсеге ргоЪаіиго, ІіЪегаш Виззогит Ітрегаіогі еззе ро-
іезіаіегп іп еіі^епйо зпссезвоге Ьегейе зіѵе ех Шііз пероШтзие, зіѵе ех со^паііЗу
зіѵе аііа зіігре. (Асіа Егисііі. Ъірзіае. 1723 ап. тепзіз Ап§. р. 348—353).