Протопоп Аввакум. Очерк из истории умственной жизни Русскаго общества в XVII веке

Бороздин А.К. Протопоп Аввакум. Очерк из истории умственной жизни Русскаго общества в XVII веке. - СПб.:А.С.Суворин, изд.2-е, 1900

Содержание
OCR
172 Кипріанъ, юродивый, 120, 199;—37.
Кириллъ, равноапостольный, 230. — бѣсноватый,—107. Кирикъ, келарь, 105;—158. Киріакъ, аѳонскій монагь, 28.
Кдипуновсвій, изслѣдователь, 19.
Ключевскій, В. О., 2. Козьма, брать Аввакума. 3;—105. — раскольничій попъ, 147, 291, 316. . — ярославскій діаконъ, 129. 147;
—96. Колесниковъ, Вас., сынъ боярскій, 67.
Константинъ Брадатый. 229. — Великій, 111, 256, 259.
Константинъ XI, 259. Копыстенскій, Захарій, 27. Копытовскій, Алексѣй, раскольн., 292.
Корвилій, иновъ, 105, 123:—148. — казанск. митрополитъ, 47,—
^ 80. Коссовъ, Сильвестръ, кіевскій мктро-
• политъ, 33. Костка, дьячокъ, 34. Костомаровъ, Н. И., историкъ, 68.
Крижаничъ., Юрій, 23—24, 38, 39, 80.
Крюковъ, Денисъ, воевода, 12. Ксенія, баба, 74. Ксенія Гавриловна, 316. — жена Илларіона, митрополита
суздальскаго, 3. Кузьминъ, Обросимъ, подьячій, 69. Лаврентій, дьяконъ, 155:—16. — духовный сынъ Аввакума,
4;—77. Лазарь, романовскій попъ, 120,136,139,
156—158, 163, 166. 173, 174, 177. 178,
188, 189, 317;—103. Лаианскій, В. II., проф., XVI.
Лапотниковъ, Софр., тяглецъ новгород¬
ской сотни, 83. Лаптевъ. Ант., торговый человѣкъ, 39.
Лѳвитскій, изслѣдователь, IX. Левъ Армянинъ, 228. — катанскій, 285. Лесли, полковница, 42. Лилеевъ, изслѣдователь, IX. ХІГ, 147,173.
Лобановъ-Ростовскій, кн. Ив. іів., 47, 67.
Лобковъ, Ив., сотникъ,—101. Логгинъ, протопопъ мѵромскій, ХШ. 10,
14,20, 22, 54, 57.60,86.87, 89.306:—
82, 139. Ломковъ. Матвѣй, защитникъ Аввакума,
65;—83. Лѵка Лаврентьевичъ, ученикъ Авва¬
кума, XIII, 4, 164;—77. 100, 103.
Луканинъ, миссіонеръ, 293. Л ѵкарисъ, Кириллъ, коистант. патріархъ.
28, 29. Лукьянъ,' 292. — духовникъ царскій, 113. 115,
127;—95. Лутохинъ, Юрій, стрѣлецкій голова. 138; — 101. Майковъ, Л. Н., XVI. Макарій, митрополитъ, историкъ церкви,
XI, 9. 20. 21, 22, 25, 28, 33, 35. 41.
43, 52, 92. 93, 190, 238, 239.
Макарій, митрополитъ моск.—27. — патріархъ антіохійскій, XII,
82, 134, 235, 310;—143, 161. Максиміанъ, царь, 201, 226, 311.
Максимовъ, С. В., XI, 105. Максимъ, грекъ. 135, 252;—27, 38. 40,
62, 100. Максимъ, исповѣдникъ, 163. — сынъ дьякона Ѳедора, 139,
172, 173, 192, 195. Малакса, протопопъ навплійскій, 253,
257. Малышѳвскій, проф., 27. Мансвѳтовъ, проф., 20. Марѳмьяна Ѳедоровна, послѣдовательн.
Аввакума, 166,194, 201,278, 282, 285,
290, 291, 292, 293. Марковъ, Тимоѳей, конюшій дьякъ. — 101. Маркъ, тесть Аввакума,—77. Марья, бѣсноватая,—88. — Пименовна, послѣдоват. Авва¬
кума, 296;—73. Марья, мать Аввакума, 2:—76.
Матвѣевъ, Арт. Серг., 138—139, 202;— 102. Махмѳтъ турскій, 134, 236, 259, 310.
Мецанія, бѣдевсвая старица, 114. 153—
155, 282. Медѳтій, патріархъ антіохійскій. 135,
179, 252;—27, 38, 40, 61—63. ІО»А
Мельниковъ. II. И., изслѣдователь. IX. X, 1, 147, 286, 317—318.
Мельхиседекъ, 235. Меѳодій патарскій, 209. — протодьяконъ Тобольск. «'бо¬
ра, 108. Мизиковъ, П., ученый, V. Миллеръ, О. Ѳ., проф., XVI.
Милославская, Анна Петровна, 113. — Марья Ил., царица, 15.
Милославскій, Пв. Андр., окольничій.
34. Мисаилъ, епископъ ряз. и муромек. 10, 20. Михайловъ. Ив..—118. Михаилъ, протопопъ галицкій, 125. — Ѳеодоровичъ, царь, 26, 28, 39,
40, 43, 67, 231;—56. Могила, Петръ, 27, 28, 33. ОідШгесІ Ьу