Протопоп Аввакум. Очерк из истории умственной жизни Русскаго общества в XVII веке

Бороздин А.К. Протопоп Аввакум. Очерк из истории умственной жизни Русскаго общества в XVII веке. - СПб.:А.С.Суворин, изд.2-е, 1900

Содержание
OCR
21 воскресеніемъ всп лежащей во гробѣхъ. и иже сѣдяй о досную Отца прі¬
идетъ суднтн и воздаги комуждо но дѣломъ его. Л иже держатся крѣпко старыхъ книгъ, а новыхъ отнюдь не пріем¬
лютъ, п въ церковь къ новому пѣнію не ходятъ, и ходити не повелѣваютъ,
н поповъ въ доны нс пущаютъ, и отъ нихъ бѣгаютъ, и младенцевъ имъ
крестити не даютъ, а крестятъ простые иноки и постригаютъ простые же
иноки, а грамотѣ умѣющей, и на духъ нріимаютъ простые жъ старцы,—
и си чѣловѣцы рабп Бога вышняго, отметающеея скверны, хранятъ цѣло
благочестіе. Аще они и простіи, но дѣйство духовное, понеже и рукополо-
женцовъ тѣхъ не всѣхъ Духъ Святый рукополагаетъ, но всѣми дѣйствуетъ-
Есть такъ писано въ нравилѣхъ, вѣси писанное. Апостолъ рече: кое прі.
общеніе свѣту ко тмѣ, и кая часть вѣрному съ невѣрными, и кое согласіе
Христу съ веліаромъ и церкви Божіи со идолы. Хорошо творятъ, къ по¬
помъ любодѣпваго соборища, къ новикамъ не ходятъ, да не осквернятся,
но да хранятъ чистоту, отъ нихъ бѣгая, тому же да и иныхъ научаютъ,
добрѣ тако творятъ, и отъ нагаия худости имъ миръ и благословеніе. А иже мужи и жоны съ чады своими утекаютъ отъ соблазнъ, стри¬
гутся, выходя въ пустыни, и помираютъ гладомъ, ноотяся до смерти, а
наставниковъ имѣютъ простыхъ старцовъ, а не священныхъ рукоположе¬
ніемъ, и стригутъ они и схимятъ и иа духъ нріимаютъ, и на подвигъ
укрѣпляютъ, и тѣ люди творятъ доброе, благодать ихъ соблюдаетъ и со¬
вершаетъ ио уосрдьству п ревности сердецъ ихъ, отходятъ въ вѣчное бла¬
женство. Благословенъ Богъ, соблюдая рабы своя отъ непріязни и отъ
отступническаго навѣта. И егда тѣхъ людей пмаютъ звѣри ннконіяня кро¬
вососы, и во грады и въ приказы приводятъ, и отъ мучителей искушаемы
бываютъ, велятъ имъ рабомъ Божіимъ во церквахъ и въ приказахъ по¬
клонятся иконамъ, они же діявола и ихъ, угодниковъ діявольскихъ, ни¬
коніанъ не тѣшатъ, не кланяются иконамъ и твердо стоятъ до смерти
хучими и біеми, сице зѣло творя добрѣ и нравилнѣ. Есть бо правила сице:
да не молится со еретики вкупѣ во церкви или въ домѣхъ ихъ, но развѣ
безъ нихъ. Аще и въ еретическомъ храмѣ обрящеши святую икону, павъ
предъ нею, ноклонися, а на соборѣ еретикъ никакоже съ ними молитися
ие иодобаегь: злохулятъ бо, сходяся, Божеству досаждая. И си исповѣд¬
ницы и сущій христіяне чистоту и опрятство чпнно держатъ, и по ихъ пу¬
стынямъ своимъ им иконамъ (віе) не кланяются предъ еретики и слѣпымъ
народомъ, ниже крестятся, за сіе добрѣ умираютъ и враговъ Божіихъ не-
тѣшатъ, а что ихъ потязаютъ отстуиники ноны и діаконы и воеводы, и
сему не днвися: чреда бо ихъ погибели пріиде. Пускай насъ съ ними со
христіяны мучатъ и вѣнцедавцы намъ бываютъ, нредавше смерти. Рече
апостолъ: вси бо де хотящей о Христѣ благочестно жиги, гоннми будутъ,
лукавіи же человѣцы и чародѣи преуспѣваютъ, на горшая предщаемп,
прелщающе. ‘А еже которое лице предъ мучители, не стерпѣвъ муки, и
угодная имъ сотворитъ отстуиникамъ, помолится съ ннми, и потомъ уте- Оідііііесі Ьу