Беседы старообрядцев Л.Ф.Пичугина, представителя беспоповцев поморского брачного согласия, и Ф.Е.Мельникова и Д.С.Варакина, представителей поповцев, приемлющих белокриницкую иерархию, 7, 8, 9 и 10 мая 1909 г. в аудитории Политехнического Музея в Москве.

Беседы старообрядцев Л.Ф.Пичугина, представителя беспоповцев поморского брачного согласия, и Ф.Е.Мельникова и Д.С.Варакина, представителей поповцев, приемлющих белокриницкую иерархию, 7, 8, 9 и 10 мая 1909 г. в аудитории Политехнического Музея в Москве. Издание Совета Поморских соборов и Союза Старообрядческих начетчиков. -М.:Тип. Рябушинского, 1910. 312С.

OCR
— 47 „Акожг мольбою и постомъ и болѣзнію н избраніемъ І^КОБНЫМЪ, Шт^ОБД ЧАДО Н ІЗАННОБД ТБО^А^Ѵ унрТОЖА, рСКШІ рѴкСПОЛСЖЖУА1'*’. Теперь, полагаю, мой собесѣдникъ убѣдился въ правильности ска¬
заннаго мною. Но скажу вамъ, дорогіе слушатели, что митрополитъ
Амвросій, но мѵропомазаніи, щюсто сдѣлался мнряниномъ-ироотецомъ и
никто не былъ въ состояніи возстановить его въ тогь санъ, въ какомъ
опъ былъ; на основаніи, какое положено книгою «Кормчей», глина 37,
листъ 293, оборотъ. „Я^АНЫ, МАКСДОНІЛНЫ, Н НОБДТІДНБЦ ГЛДГСЛЮфД СІБС ЧМГТЫА н
ЧІІГТ'кйшіА, Н ЧІТБІ^ІДКАТНИКН, ^скші сѣдинки, н дпзлнна^Уднбі, п^іѴм-
люцн, нлписѴюцін^г сбою срссь н п^оклнндюцн ю и ннУ бсаі;Ѵ срссь НІ-
мѴд^СТбѴюЦіѴю, АКОЖІ Н СОБО^НАА ЦІ^КОБЬ, ПСМД3Ѵ1МА НД'А ПірБОІ
СБАТЫМЪ мѵромъ, ЧІЛО, НО^ДрИ, оуШН, Пірсм, Н БСА чѴбСТБД ПОМД-
зѴюфС имъ, глаголемъ печать ддрд Сбатаго ДѴ^Л. іі потомъ по-
ТфДЛНБІ'н МІ'рСТУн ЧМОБ'І'ЦЫ ІІОСТДБЛАЮТСА БЪ САНЪ, БНСМЪ ЖС Б'ііНА,
МЛН ПрСЗБНТСрН, млн дУаконн ИЛИ ННО ЧТО1’*'. Святой Григорій Богословъ также воспретилъ принимать хиротонію
отъ еретиковъ. Не скажетъ ли мой собесѣдникъ, что здѣсь рѣчь идетъ
о простецахъ. А развѣ простецы-то тогда были въ санѣ о которыхъ ска¬
залъ законъ? Законъ говоритъ, что но мѵ|юпомазаніи е|н*тики священ¬
ники или епископы—дѣлаются простецами, а когда они пожелаютъ быть
возстановленными въ свою степень, то должны принять отъ право¬
славныхъ епископовъ новую хиротонію. Севастъ. книга 4-я, на листѣ 167, въ изданіи Овчинникова. ,,/Аг.О ТЦіАЛИьУн ЛЮДИНА Л'НрО’ГОННгѴюТГА ОНОС, (Ж( »у СДМБІ^Ъ
ББІШД ШріУС*’. Т.-е., когда е|**тическіе епископы ые|юномазуютгя, уже дѣлаются
простые людины. О чемъ же ны спорите, когда такія свидѣтельскія дан¬
ныя прямо утверждаютъ, что нужно дм ватъ новую хи|ютонію, объ зтомъ
говорится ясно, пакъ день. При періодѣ е}іетика-епископа во святую
Церковь, при мѵропомазаніи хиротонія еретиковъ уничтожайся, а для
возстановленія въ ту степень, въ которой находился въ еі*еси, должно
быть дано ему новое рукоположеніе. Теперь я доказалъ, дорогіе слуша¬
тели, что е|*етика послѣ м%*|юпома;<анія должно снова рукополагать, и
хиротонія не есть простое поднятіе рукъ, а то же, что рукоположеніе.